w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej

Uchwała nr III/17/2006

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 07.12.2006 r. 

 

w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

w Kuźni Raciborskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej (Uchwała Nr XXVI/197/2000  Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.12.2000 r. ) polegające na:

1.       wprowadzeniu w §1 ust.4 dodatkowego zapisu w brzmieniu „Świetlica Wiejska w Rudach”

2.       w § 5 ust. 15  - zamienieniu słowa „Zarządowi” na „Burmistrzowi”

3.       w § 7 ust 1 – zamienieniu słów „Zarząd Miejski” na „Burmistrz”

4.       w § 8 ust. 1 – zamienieniu słów „Zarządu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej” na „Burmistrza”

5.       w § 8 ust. 2 – zamienieniu słów „Zarząd Miejski” na „Burmistrza”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

 
 
 
 
 
STATUT

Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej

ROZDZIAŁ I

       Postanowienia ogólne

§ 1

1. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej jest gminną instytucją kultury.

2.        Pełna nazwa zakładu brzmi Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Dopuszczalne jest również używanie przez zakład dla celów marketingowych skrótu MOKSiR Kuźnia Raciborska.

3.        Siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji jest Dom Kultury w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 9.

4.        W skład Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej wchodzą:

-   Dom Kultury w Kuźni Raciborskiej

-   Świetlica Wiejska w Budziskach

-   Świetlica Wiejska w Turzu

-   Świetlica Wiejska w Siedliskach

-   Świetlica Wiejska w Rudzie Kozielskiej

-   Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Jankowicach

-   Świetlica Wiejska w Rudach.

5.  Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji organizuje swoją działalność na terenie
Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 2

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

ROZDZIAŁ II

Cel i zakres działania

§ 3

Podstawowym zadaniem Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych społeczeństwa całej Gminy

§ 4

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji należy:

1.           Upowszechnianie kultury w środowisku mieszkańców Gminy.

2.                 Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.

3.                 Promocja najwartościowszych dzieł, dokonań artystycznych lokalnych twórców kultury, zespołów artystycznych i inicjatyw kulturalnych istniejących na terenie Gminy.

4.                 Wypracowywanie lokalnych ofert kulturalnych i prezentacja ich szerokiemu odbiorcy.

5.                 Koordynacja   działań  placówek  kultury   z  terenu   Gminy   oraz   amatorskiego   ruchu kulturalnego.

6.                 Edukacja kulturalna i zdrowotna w zakresie aktywności fizycznej.

7.                 Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

8.                 Organizowanie działalności w dziedzinie sportu, rehabilitacji i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków materialnych i technicznych dla ich rozwoju.

9.                 Zabezpieczenie   aparatury   nagłaśniającej   wraz   z   obsługą  na   wszelkich   imprezach okolicznościowych organizowanych przez Gminę Kuźnia Raciborska.

§ 5

Poza głównymi zadaniami określonymi w § 4 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej może prowadzić także działalność gospodarczą w zakresie kultury, a w szczególności:

1.  Impresariat artystyczny - organizowanie : spektakli teatralnych, koncertów, widowisk estradowych, projekcji filmowych, wystaw plastycznych, fotograficznych, festynów, imprez okolicznościowych itp.

2.                 Wypożyczanie strojów, kostiumów, rekwizytów, kaset video, sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, oraz innych przedmiotów użytku kulturalnego.

3.                 Działalność turystyczna, krajoznawcza.

4.                 Rozpowszechnianie wydawnictw instruktażowo - metodycznych, informacyjnych z zakresu kultury, sztuki i turystyki.

5.                 Świadczenie usług poligraficznych, reklamowych, plastycznych.

6.                 Organizowanie kursów, szkoleń z zakresu kultury, kultury fizycznej, informatyki, administracji, bezpieczeństwa i życia praktycznego.

7.                 Prowadzenie kursów języków obcych.

8.                 Organizowanie sprzedażnych galerii i aukcji przedmiotów użytku kulturalnego.

9.                 Prowadzenie działalności wydawniczej.

10.          Prowadzenie kawiarni, sali bilardowej.

11.          Wynajem sal na uroczystości rodzinne, przyjęcia okolicznościowe, zebrania, prelekcje, ekspozycje, imprezy artystyczne oraz działalność gospodarczą.

12.          Usługi fotograficzne i video - rejestracja.

13.          Prowadzenie innych form działalności gospodarczej takich jak usługi transportowe, dostarczanie ciepła do sąsiadujących budynków i innych, z której dochody w całości będą przeznaczane na działalność statutową.

14.          Opracowanie projektów rozwoju życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego w Gminie oraz koordynowanie i nadzorowanie ich realizacji.

15.    Przedkładanie Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej opracowań wniosków zabezpieczających optymalny rozwój życia kulturalnego, artystycznego, kultury fizycznej i bazy do tych form życia.

16.           Inspirowanie, organizowanie i nadzorowanie wszystkich imprez, akcji kulturalnych, sportowych, przeglądów i festiwali na własnym terenie.

17.           Wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla działaczy kultury i kultury fizycznej oraz dla wybitnych młodych talentów.

18.  Prowadzenie dokumentacji Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz informacji kulturalnej i sportowej o stanie i programie rozwoju tej działalności w mieście i Gminie.

19.  Współpraca z zakładami pracy, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi i kulturalnymi, szkołami, przedszkolami w realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i rekreacji.

20.           Podejmowanie stałych inicjatyw gospodarczych mających na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz kultury i sportu oraz wypracowanie dochodów własnych.

ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające i opiniodawcze

§ 6

Miejskim   Ośrodkiem   Kultury   Sportu   i   Rekreacji    w   Kuźni    Raciborskiej    zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

§ 7

1. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz.

2.  Z pozostałymi pracownikami Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji stosunki na podstawie umowy o pracę nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor.

§ 8

1.           Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza.

2.             Dyrektor opracowuje program działania Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji corocznie, który jest realizowany po pozytywnym zaopiniowaniu przez właściwą Komisją Rady Miejskiej i zatwierdzony przez Burmistrza.

 
ROZDZIAŁ IV

Majątek i finanse

§ 9

Miejski Ośrodek Kultury w Kuźni Raciborskiej zarządza samodzielnie powierzonym mu majątkiem oraz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się efektywnością ich wykorzystania.

§ 10

Środki finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji  są lokowane na własnym rachunku bankowym.

§ 11

Wpływy z działalności gospodarczej są przeznaczane na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§12

Wszelkie zmiany niniejszego statutu, mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.

§13

Postanowienia powyższego statutu wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2006 13:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż