w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/203/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXIV/222/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/203/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 stycznia 2008 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ulicy Topolowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala co następuje:

 

§ 1

1.   Zmienia się w uchwale Nr XXI/203/2008  Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 stycznia 2008 r., w § 1 ust. 2,  w taki sposób, że w ust. 2 dodaje się zapis „ i rodzinnych ogrodów działkowych” , który po uzupełnieniu otrzymuje brzmienie:

„2.Przedmiotem planu jest przeznaczenie obszaru, o którym mowa w ustępie 1 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rodzinnych ogrodów działkowych.”

2. Zmienia się w załączniku graficznym w skali 1:1000, stanowiącym integralną część uchwały Nr XXI/203/2008  Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 stycznia 2008 r. granice obszaru objętego planem w taki sposób, że obejmuje się nimi również teren istniejących rodzinnych ogrodów działkowych, tj. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych ( Dz. U. Nr 169, poz.1419, z późniejszą zmianą): „ grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe, przekazuje się nieodpłatnie w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców.”

Teren istniejących ogrodów działkowych położonych przy ulicy Topolowej bezpośrednio przylega do obszaru objętego uchwała Nr XXI/203/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 stycznia 2008 r.      w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ulicy Topolowej, przeznaczonego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zawiązku z w/w przepisem  ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zasadne jest poszerzenie granic opracowania w/w planu zagospodarowania przestrzennego. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/203/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2008 08:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż