w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ulicy Topolowej

Uchwała Nr XXI/203/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 stycznia 2008 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ulicy Topolowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala

§ 1

1. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego dalej „planem” dla obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ulicy Topolowej.

2. Przedmiotem planu jest przeznaczenie obszaru, o którym mowa w ustępie 1 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 2

     Planem objęty zostanie obszar, którego granice określa załącznik graficzny w skali 1:2 000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ulicy Topolowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2008 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż