w sprawie zmiany uchwały o Programie Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

Uchwała  nr V/30/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 stycznia 2007r.

 

w sprawie zmiany uchwały o Programie  Współpracy Gminy  Kuźnia Raciborska z organizacjami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zmienić treść załącznika do Uchwały Rady Miejskiej nr IV/20/2006 z dnia 21.12.2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok w następujący sposób:

-  w Rozdziale VI   skreślić punkty  2  i  3,  natomiast punkty „od 4 do 11” otrzymują kolejną numerację   -  „2  do  9”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały o Programie Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2007 09:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż