w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała nr XXV/235/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28.04.2008 r.

 

w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność                       Gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

1.      Ustala się, że lokalem użytkowym jest każdy lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowe.

2.      Lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Kuźnia Raciborska administruje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

§ 2

     Lokale użytkowe mogą być oddawane w najem bądź użyczenie.

§ 3

1.      Najem lub użyczenie lokalu następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między najemcą lokalu lub biorącym lokal do używania a Gminą Kuźnia Raciborska.

2.      Wybór najemcy następuje w drodze przetargu publicznego polegającego na licytacji stawki za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu.

3.      Stawkę wyjściową czynszu do przetargu lub negocjacji ustala zarządzeniem Burmistrz Miasta.

4.      Wolne lokale użytkowe, które nie znalazły nabywcy w pierwszym przetargu mogą być zgłoszone do drugiego przetargu, z możliwością obniżenia stawki wyjściowej maksymalnie o 50%.

5.      Burmistrz Miasta może wyrazić zgodę na wynajęcie wolnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym, w drodze negocjacji miesięcznej stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w przypadku:

a)    jeżeli przetarg nie wyłoni najemcy lokalu,

b)   gdy zgłaszający się kontrahent zobowiąże się spłacić zadłużenie dotychczasowego najemcy          i co najmniej przejmie wszelkie zobowiązania umowne tegoż najemcy jak i zasady  funkcjonowania lokalu,

c)   gdy konieczne jest wyprowadzenie najemcy z dotychczasowego lokalu z powodów technicznych, organizacyjnych itp.,

d)   podmiot będzie prowadził usługi dla ludności, których dostępność w danej miejscowości jest ograniczona,

e)   podmiot zainwestuje w przedmiot najmu środki finansowe w celu poprawienia jego standardu,

f)     osobom bliskim najemcy, jeżeli osoby te złożą wniosek o kontynuowanie prowadzonej przez najemcę działalności lub udokumentują, że działalność prowadziły wspólnie z najemcą,

g)   wymagają tego uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.

6.      Decyzję o bezprzetargowym wynajmie lokalu użytkowego podejmuje Burmistrz Miasta na uzasadniony wniosek zarządcy lokalu.

7.      Lokale użytkowe mogą być oddawane w użyczenie jednostkom organizacyjnym gminy, organizacjom pożytku publicznego lub innym organizacjom pozarządowym służącym dobru publicznemu. Listę takich organizacji, dla potrzeb niniejszej uchwały, tworzy i prowadzi Burmistrz Miasta.

8.      Lokale użytkowe mogą być oddawane w użyczenie również osobom fizycznym i osobom prawnym innym niż wymienione w pkt. 7, w celu wypełniania przez nie zadań publicznie użytecznych, z których biorący do używania nie czerpią korzyści materialnych.

§ 4

Nie pobiera się czynszu za lokale użytkowe wykorzystywane do działalności statutowej jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 5

1.      Umowę najmu lokali użytkowych zawiera się na czas nieoznaczony.

2.      Dopuszcza się możliwość zawierania umów terminowych, jeżeli możliwość taka była zapisana w ogłoszeniu o przetargu.

§ 6

W ogłoszeniu o przetargu Burmistrz Miasta może zastrzec przeznaczenie oddawanego w najem lokalu, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie społeczne na określony rodzaj działalności gospodarczej w gminie bądź uwzględniając inne preferowane w gminie cele, przewidziane między innymi w realizowanych na jej terenie programach społecznych i gospodarczych, w tym strategii rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 7

Dopuszcza się ze względu na układ konstrukcyjny lokalu lub przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, stosowanie więcej niż jednej stawki czynszu dla jednego lokalu.

§ 8

Burmistrz Miasta może, na pisemny wniosek najemcy lokalu użytkowego, obniżyć stawkę czynszu, gdy z przyczyn leżących po stronie gminy korzystanie z lokalu jest utrudnione lub wymagają tego uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.

§ 9

1.      Najemca lokalu użytkowego lub biorący do używania jest zobowiązany dbać o jego stan techniczny i estetykę.

2.      Nakłady na dostosowanie lokalu do potrzeb najemcy obciążają najemcę.

3.      Dopuszcza się możliwość partycypacji gminy w kosztach remontu, w tym w zakresie prac budowlanych, które podnoszą sprawność techniczną lokalu lub wpływają na jego estetykę zewnętrzną. Decyzję taką podejmuje w każdym wypadku Burmistrz Miasta po przedstawieniu opinii przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 12

Traci moc uchwała nr XXVII/228/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02.02.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska oraz uchwała nr XIX/183/2007 r Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/228/2005 r Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02.02,2005 r w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek za wynajem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2008 11:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż