OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Rudach

                                                                                  Kuźnia Raciborska 21.10.2010 r

 

 

OGŁOSZENIE

I Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  1. działki nr 864/1 k.m6, o pow. 0,2928ha, {użytek B-0,1748ha, RVI-0,1180ha}, KW GL1R/0000746/8, położonej w Rudach przy ul. Cegielskiej 2, zabudowanej parterowym budynkiem mieszkalnym (do rozbiórki po pożarze), budynkiem stodoły ( w złym stanie technicznym). Nieruchomość ta w akcie notarialnym sprzedaży obciążona zostanie służebnością drogową pasem o szerokości 4m na rzecz właściciela działki sąsiedniej. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oznaczonych symbolem B92MN. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 283 000,-zł.Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 28 300,-zł. Przetarg odbędzie się 3 grudnia 2010 r, o godz.9.00, w Sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4.
  2. działki nr 463 k.m4 o pow.0,0309ha, {użytek RVI}, KW GL1R/00034343/0, położonej w Rudach Biały Dwór. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne oznaczonych symbolem B42MN. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.000,-zł. Wadium wynoszące 10% ceny wywoławczej wynosi 1 500,-zł. Przetarg odbędzie się 3 grudnia 2010 r, o godz.9.30, w Sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4.

II     Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 29.11.2010r. W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości, oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu osobistego; dla firm dodatkowo aktualnego wpisu do ewidencji działalności lub aktualnego(wydanego w okresie 3-m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.   Wadium wnosić należy w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej lub na konto Gminy Kuźnia Raciborska ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik 52105013441000002293737405. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

III  Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu, (do której zarachowane zostanie wadium), przed dniem zawarcia aktu notarialnego, pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

IV  Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg.

V    Informacji dotyczących sprzedaży i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, pok.14, tel.032 419-14-65.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

(-) Bogusław Wojtanowicz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Rudach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.10.2010 11:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż