w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska

Uchwała nr XXII/186/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31.08.2004 r.

w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach budżetowych prowadzonych

przez Gminę Kuźnia Raciborska

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

1.           Z dniem 1 września 2004 roku tworzy się środki specjalne w jednostkach budżetowych prowadzonych przez gminę Kuźnia Raciborska.

2.           Wykaz jednostek, o których mowa w ust. 1stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Środki specjalne, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały są środkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki budżetowe a pochodzącymi z tytułu:

a)  wpłat za odpłatne usługi oświatowe realizowane poza ramowym planem nauczania
    - wpłat za żywienie dzieci,

    - wpłat za odpłatne usługi edukacyjne a w szczególności za usługi realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych,

b)    wpłat za działalność uboczną a w szczególności:

-           wpłat za wykonywanie kopii dokumentów oraz duplikatów świadectw.

-           wpłat z tytułu prowizji zakładów ubezpieczeniowych,

c)        wpłat z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.

§ 3

Ustala się następujące cele wydatkowania środków specjalnych:

a)                  finansowanie i dofinansowanie:

       -  zajęć o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym i wychowawczym dla dzieci i uczniów,

       -  zakupu i renowacji sprzętu szkolnego niezbędnego do realizacji zajęć,

       -  zakupu składników surowcowych żywienia,

b)         na wynagrodzenia i składniki naliczone od wynagrodzeń od osób prowadzących odpłatne usługi oświatowe lub uboczną działalność organizowaną przez placówkę oświatową,

§ 4

Dysponentem środków specjalnych są dyrektorzy jednostek budżetowych określonych w załączniku nr 1do  niniejszej uchwały..

§ 5

Podstawą gospodarowania środkiem specjalnym jest plan finansowy, określający przychody
i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 6

Obsługę finansowo-księgową środków specjalnych prowadzi Miejski Zespół Oświaty w Kuźni Raciborskiej.

§ 7

Środki specjalne powinny być gromadzone przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od  1 września 2004 r.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/186/2004

Rady Miejskiej z dnia 31.08.2004 r.

Wykaz jednostek, dla których tworzy się środki specjalne :

1.       Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach, 47-430 Rudy ul. Rogera 2,

w skład którego wchodzą:

                - Szkoła Podstawowa w Rudach, 47-430 Rudy ul. Rogera 2.

                - Gimnazjum w Rudach, 47-430 Rudy ul. Rogera 2.

2.       Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej,

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28, w skład którego wchodzą:

                - Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej, 47-420 Kuźnia Raciborska

ul Piaskowa 28.

         - Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej, 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Piaskowa 28.

3.       Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej,

47-420 Kuźnia Raciborska ul. Arki Bożka 9.

4.       Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej, 47-420 Kuźnia Raciborska,

ul. Słowackiego 18.

5.       Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej, 47-420 Kuźnia Raciborska

ul. Westerplatte 1.

6.       Przedszkole w Rudach,47-430 Rudy  ul. Raciborska 17.

7.       Przedszkole w Siedliskach, ul. Gliwicka 20   47-420 Kuźnia Raciborska

8.       Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Budziskach, ul. Szkolna 14  47-420 Kuźnia Raciborska, w skład którego wchodzą:

                - Przedszkole w Budziskach, ul. Szkolna 14 47-420 Kuźnia Raciborska,

                - Szkoła Podstawowa w Budziskach, ul. Szkolna 14 47-420 Kuźnia Raciborska

9.       Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turzu, ul. Raciborska 42  47-420 Kuźnia Raciborska, w skład którego wchodzą:

                - Przedszkole w Turzu, ul. Raciborska 42 47-420 Kuźnia Raciborska

                - Szkoła Podstawowa w Turzu, ul. Raciborska 42 47-420 Kuźnia Raciborska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.09.2004 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż