w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska na stałe obwody głosowania

Uchwała nr .................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ......................

 

w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska na stałe obwody głosowania

            Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.30 ust.2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

1.       Dokonać podziału gminy Kuźnia Raciborska na 6 stałych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa.

2.       Wykaz stałych obwodów głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

1.       Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XVIII/158/2004 z dnia 29.03.2004 r. w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska na obwody głosowania.

§4

1.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.       Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w jednostkach pomocniczych gminy.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska na stałe obwody głosowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2006 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż