w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/353/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 04.12.2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

Uchwała Nr XLV/431/2014

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 listopada 2014 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/353/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 04.12.2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny  (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmiany Uchwały Nr XXXIV/353/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 4.12.2013 r.  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, zmienionej Uchwałą Nr XLI/402/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.05.2014 r., nadając przepisowi § 1 pkt 1 uchwały nowe, następujące brzmienie:

„1) 13,48 zł za utrzymanie, remonty oraz naprawy 1 m² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych – według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały”,

 

§ 2

Dokonać zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/353/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  z dnia 04.12.2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, zmienionego Uchwałą Nr XLI/402/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.05.2014 r., nadając mu nowe brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/353/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 04.12.2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2015 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż