w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego

 

Uchwała nr V/51/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 03 marca 2011 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wraz z  art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. z 2010 roku Dz.U. Nr 80, poz. 526) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Udzielić z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2011 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację projektu pn.: „Powiat raciborski to dobra inwestycja” z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja Inwestycyjna, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcji inwestycyjnej regionu, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w kwocie 1 068,97 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem grosze).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2011 10:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż