w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XVIII/219/2012

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858z późn. zm.) – na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zatwierdzić taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonywanych w okresie od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska oraz Zarządowi Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2012 12:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż