w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała Nr X/95/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 września 2015 roku

 

w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z  art.  226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska przyjętą w Uchwale Nr III/23/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 stycznia 2015 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Powyższa zmiana polega na
  1. zwiększeniu w 2015 roku dochodów ogółem i bieżących o 32.548,32 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2016-2022;
  2. zwiększeniu w 2015 roku wydatków ogółem i bieżących o 32.548,32 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2016-2022.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2015 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż