w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała nr XXIX/271/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 września 2008r.

 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Rady Sportu Gminy Kuźnia Raciborska  

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1.     Postanawia się wspierać rozwój amatorskiego sportu kwalifikowanego poprzez współfinansowanie współzawodnictwa sportowego mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska zrzeszonych w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

2.      Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873,          z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, późn. zm.).

§ 2

Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji celowej, zwanej dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział II

Warunki otrzymania wsparcia

§ 3

1.      Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie w zakresie projektu obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

1)       przygotowań do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, a w szczególności:

-      zatrudnienia instruktorów, trenerów, masażystów i lekarzy, gospodarzy obiektów,

-      zakupu sprzętu sportowego,

-      szkoleń instruktorskich i trenerskich,

-      wynajmu obiektów sportowych;

2)       udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, a w szczególności:

-      organizowania i przeprowadzania zawodów i meczy – opłaty sędziowskie, obsługa techniczna obiektu,

-      finansowania opłat startowych i innych kosztów związanych z współzawodnictwem sportowym,

-      ubezpieczenia zawodników i zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej,

-      pokrycia kosztów transportu na mecze, zawody i obozy sportowe,

-      udostępniania bazy sportowej niezbędnej do przeprowadzania treningów,

-      zakupu wody mineralnej;

3)       utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu kwalifikowanego.

2.      Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

1)       wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

2)       wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom;

3)       transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

4)       zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

5)       zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

6)       koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

3.      Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach.

Rozdział III

Tryb udzielenia dotacji

§ 4

1.      Dotacja na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu kwalifikowanego może być przyznana przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska – zwanego dalej Burmistrzem, na wniosek klubu sportowego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji.

2.      Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3.     Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.

4.      W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

5.     Wniosek, którego wad nie usunięto lub, który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

6.      Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1)      oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu kwalifikowanego lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;

2)       wysokość planowanych dochodów budżetu;

3)      przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

4)       opinię Rady Sportu Gminy Kuźnia Raciborska – zwanej dalej Radą Sportu, w odniesieniu do przedstawionego wniosku, wydaną w trybie określonym zarządzeniem Burmistrza, o którym mowa w art. 18c pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.) przy czym jeśli Rada Sportu nie przedstawiła Burmistrzowi opinii w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, uznaje się, że Rada Sportu wydała opinię pozytywną.

7.      Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy.

§ 5

1.     Po podjęciu uchwały budżetowej, wyłonienia przedsięwzięć klubów otrzymujących dotację dokonuje Burmistrz biorąc pod uwagę w szczególności wskazane w § 4 ust. 6 kryteria, z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każde wybrane przedsięwzięcie.

2.      Po przyznaniu dotacji Burmistrz przedstawia informację o wysokości dotacji na poszczególne przedsięwzięcia właściwej komisji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

3.     Burmistrz zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o przedsięwzięciach i kwotach dotacji na ich realizację, ustalonych w budżecie.

Rozdział IV

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

§ 6

1.     Z beneficjentem dotacji Burmistrz zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 130, w związku z art. 189a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

2.     Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia zaakceptowany przez Burmistrza.

3.     W treści umowy o dofinansowaniu dotacją części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu środków zakładanych na jego finansowanie.

4.     W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2.

5.     W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Burmistrza w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jej dokonania przez beneficjenta.

§ 7

1.      Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy z § 6 oraz przepisy art. 106, art. 145 i 146 w związku z art. 190 ustawy określonej w § 6 ust. 1.

2.      Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

Rozdział V

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 8

Przyznanie dotacji przez Burmistrza następuje po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Sportu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

           

                       

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2008 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż