w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do wystawienia weksla in blanco

Uchwała Nr …………..

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia …………….

 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

do wystawienia weksla in blanco

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje :

§ 1

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jako zabezpieczenie wykonania warunków umowy dotacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - projekt „Program stypendialny Gminy Kuźnia Raciborska 2005 - 2006”.

 

§ 2

Określić wysokość zobowiązania w wekslu in blanco oraz notarialnym oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na kwotę 42 100 PLN.

§ 3

Zobowiązanie z weksla oraz notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji zostanie pokryte
z dochodów własnych budżetu Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu podatku od nieruchomości.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Gmina Kuźnia Raciborska przystąpiła do realizacji Projektu „Program stypendialny Gminy Kuźnia Raciborska 2005 - 2006” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Gmina pozyska środki unijne na realizację projektu. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 42 100 złotych
i zostaną pokryte z przyznanej dotacji. Gmina otrzyma dotację na zasadach określonych w umowie dotacji. Jednym z warunków umowy jest wystawienie weksla in blanco oraz notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako zabezpieczenie przyznanej dotacji, gdyby dotacja została niewłaściwie wykorzystana. Wystawienie weksla spowoduje powstanie zobowiązania wekslowego.

          Wysokość zobowiązań określa Rada Miejska. Rada upoważnia również Burmistrza Miasta
do wystawienia weksla, określa kwotę zobowiązania wekslowego oraz źródło jego pokrycia.

 

Kuźnia Raciborska, listopad 2005 r.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do wystawienia weksla in blanco
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2005 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż