w sprawie porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania projektu „SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM”

Uchwała Nr XXII/191/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31.08.2004 r.

w sprawie porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania projektu

„SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI

DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM”

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 15, art. 10, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt. 6 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zawrzeć Porozumienie o współpracy w zakresie przygotowania projektu „SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Porozumienie po podpisaniu podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
(-) MANFRED WRONA

 

Załącznik do Uchwały Nr XXII/191/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31.08.2004 r.

POROZUMIENIE

o WsPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZygotowania projektu „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej
w Województwie Śląskim”

zawarte w Katowicach w dniu .................. pomiędzy:

Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

 1. Michał Czarski – Marszałek Województwa Śląskiego
 2. Marian Jarosz – Członek Zarządu Województwa Śląskiego

zwanym dalej Województwem a

1. Powiatem …………….…..,          reprezentowanym przez             1. ………………..

2. ………………..

2. Gminą …………….………..,         reprezentowaną przez   ……………………

zwanym dalej Partnerem Porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP), zwanego dalej Projektem.

§ 1

Przez użyte w Porozumieniu pojęcia należy rozumieć:

- społeczeństwo informacyjne –– nowy system społeczeństwa kształtujący się
w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji.

- gospodarka oparta na wiedzy – gospodarka, w której wiedza jest głównym czynnikiem produktywności i wzrostu gospodarczego (przed pracą i kapitałem, surowcami i energią); zasadniczą rolę w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja i technologie, w szczególności technologie informacyjne i komunikacyjne.

- usługi publiczne on-line – usługi świadczone przez podmioty drogą elektroniczną obejmujące: usługi informacyjne (udostępnianie informacji na stronach WWW); usługi komunikacyjne (wzajemna wymiana informacji/ korespondencji między obywatelami a urzędem, np. przy użyciu poczty elektronicznej, formularzy on-line); usługi transakcyjne (pobieranie i składanie deklaracji podatkowych, wnoszenie opłat, ankiety, głosowania); komunikację i transakcje między urzędami administracji publicznej.

- podpis elektroniczny – dane w formie elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umożliwiają identyfikację osoby fizycznej składającej podpis oraz upewnienia się, co do integralności dokumentu (czyli, że po podpisaniu i wysłaniu przez nadawcę nie został przez nikogo zmodyfikowany przed dotarciem do adresata).

- „back office” – hurtownie danych, bazy danych oraz systemy gromadzenia danych osadzonych przestrzennie.

§ 2

1.       Zgodnie z zasadami Funduszy Strukturalnych, w szczególności środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, sygnatariusze Porozumienia przystępują do wspólnego opracowania Projektu SEKAP dla jednostek samorządowych uczestniczących w Porozumieniu.

2.       Projekt dotyczyć będzie:

a)       tworzenia warunków i narzędzi do oferowania przez regionalne i lokalne jednostki samorządowe usług publicznych on-line dla obywateli oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach elektronicznej platformy usług publicznych na szczeblu regionu;

b)       upowszechnienia zastosowania zgodnie z obowiązującym prawem, podpisu elektronicznego w urzędach administracji samorządowej w szczególności przez zapewnienie pracownikom administracji publicznej certyfikatów podpisu elektronicznego;

c)       budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach, ze szczególnym uwzględnieniem systemów elektronicznego obiegu dokumentów z aplikacjami oraz narzędziami wspomagającymi zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obrotu elektronicznego;

d)       stworzenia nowoczesnej infrastruktury informatycznej o charakterze regionalnego „back office” dla Urzędu Marszałkowskiego, współpracującej i komunikującej się z systemami informatycznymi urzędów administracji samorządowej regionu.

§ 3

1.                   Celem realizacji Projektu jest:

1)       upowszechnienie dostępu do informacji oraz do podstawowych usług publicznych on-line, w tym umożliwienie autoryzacji korespondencji kierowanej do urzędów za pomocą podpisu elektronicznego;

2)       podniesienie jakości zarządzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez stworzenie zintegrowanej infrastruktury systemu informacji i wspomagania zarządzania województwem, komunikującego się z administracją lokalną;

3)       modernizacji urzędów administracji samorządowej poprzez wprowadzenie systemów informatycznych umożliwiających efektywne świadczenie zdalnych usług publicznych.

2.                   Sygnatariusze Porozumienia dążyć będą do realizacji celów na terenie własnej jednostki administracyjnej, a działania z tym związane łącznie zapewnić mają nową jakość w świadczeniu usług publicznych i komunikacji z administracją samorządową.

§ 4

1.                   Dla przygotowania i realizacji Projektu zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust. 2 konieczne jest opracowanie definiujące zakres Projektu oraz możliwości jego realizacji. Opracowanie będzie zawierało:

1.1    Koncepcję Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim.

1.2    Strategię przygotowania, realizacji i rozwoju Projektu.

1.3    Studium wykonalności Projektu.

1.4    Dokumentację techniczną.

2.                   Koncepcja Projektu, a w szczególności studium wykonalności, uwzględniać będzie specyfikę i charakter potrzeb oraz celów cząstkowych poszczególnych uczestników Projektu.

§ 5

W zakresie realizacji zapisów Porozumienia Województwo zobowiązuje się do:

 1. Bieżącej koordynacji prac związanych z przygotowaniem Projektu.
 2. Organizacji spotkań uczestników Projektu w celu przygotowania oraz realizacji kolejnych etapów prac.
 3. Opracowania harmonogramu prac nad Projektem.
 4. Zabezpieczenia w budżecie Województwa na 2004 r. środków na opracowanie studium wykonalności Projektu.
 5. Przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy studium wykonalności.
 6. Nadzoru prac związanych z opracowaniem studium wykonalności.
 7. Określenia wzoru dla opracowania dokumentacji technicznej.
 8. Nadzoru prac związanych z przygotowaniem wniosku zgłaszającego Projekt na pierwszy konkurs ogłoszony w roku 2005 na działanie 1.5. „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 6

W zakresie realizacji zapisów Porozumienia poszczególni Partnerzy zobowiązują się do:

1.         Współpracy w zakresie przygotowania i realizacji kolejnych etapów prac projektowych.

2.         Udziału w spotkaniach uczestników Projektu w celu przygotowania oraz realizacji kolejnych etapów prac.

3.         Współpracy przy określeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla procedury przetargowej dla studium wykonalności.

4.         Dostarczenia informacji niezbędnych dla opracowania studium wykonalności Projektu.

5.         Opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej (według określonego przez Województwo wzoru) i pokrycia kosztów jej sporządzenia ze środków własnych.

6.         Przedłożenia dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku na pierwszy konkurs ogłoszony w roku 2005 na działanie 1.5. „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z opracowanym przez Województwo harmonogramem.

§ 7

 1. W celu realizacji zadań niniejszego Porozumienia każdy Partner Porozumienia wyasygnuje swojego przedstawiciela do prac w zespole roboczym zwanym dalej Zespołem.
 2. Szczegółowe zasady prac Zespołu określone zostaną w Regulaminie Zespołu.

§ 8

Strony wyznaczają i upoważniają Województwo Śląskie w związku z Projektem do:

a)       koordynowania działań w zakresie przygotowania Projektu,

b)       występowania w ich imieniu w kontaktach z podmiotami spoza Porozumienia,

c)       prowadzenia postępowania wynikającego z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 9

Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają pod rygorem nieważności pisemnej zgody każdego z Sygnatariuszy wyrażonej w formie aneksu.

§ 10

 1. Porozumienie podpisano w 63 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

a)       2 egzemplarze dla Województwa,

b)       1 egzemplarz do materiałów konkursowych,

c)       po 1 egzemplarzu dla każdego z Partnerów Porozumienia.

Województwo:                                                                         Partnerzy Porozumienia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania projektu „SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2004 11:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż