w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup sprzętu i umundurowania w 2015 r.

Uchwała Nr VIII/84/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup sprzętu i umundurowania w  2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)  oraz art.129  ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z
późn. zm.)

                                                   Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

                                                     uchwala, co następuje:

 

§1

Udziela się dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania  na potrzeby OSP
w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej dla następujących Ochotniczych Staży Pożarnych
z terenu Gminy Kuźnia Raciborska:

 1. OSP Kuźnia Raciborska – dotacja celowa 2 517,00 zł,

 2. OSP Siedliska – dotacja celowa 3 549,00 zł,

 3. OSP Rudy – dotacja celowa 3 570,00 zł,

 4. OSP Budziska – dotacja celowa 3 352,00 zł,

 5. OSP Turze – dotacja celowa 2 335,00 zł,

 6. OSP Ruda – dotacja celowa 2 314,00 zł,

 7. OSP Jankowice – dotacja celowa 1 854,00 zł,

 8. OSP Ruda Kozielska – dotacja celowa 1 708,00 zł.

   

  § 2

  Dotacje celowe, o których mowa w § 1 zostaną udzielone w łącznej   wysokości 21 199,00   ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Kuźnia Raciborska na 2015 r. w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.


  §3

  Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o których mowa w § 1 oraz zasady ich rozliczenia określone zostaną w umowach dotacyjnych.

  §4

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

  Sabina Chroboczek-Wierzchowska

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup sprzętu i umundurowania w 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2015 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż