w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/319/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.11.2005r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe

Uchwała Nr .........................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ...................................

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/319/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.11.2005r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany Uchwały Nr XXXVI/319/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.11.2005 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, w następujący sposób:

§ 1, pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1,66 zł za pielęgnację i utrzymanie 1 m² zieleńców stanowiących własność Miasta Kuźnia Raciborska - według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały

§ 2

Dokonać zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/319/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.11.2005 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/319/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.11.2005r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2006 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż