OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

- usługi -

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia Ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych: 12.09.2011 r.

    Numer Ogłoszenia: 284160-2011

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

47-420 Kuźnia Raciborska

tel. (032) 419-14-17, fax. (032) 419-14-32

e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl; www.kuzniaraciborska.pl

2.    Rodzaj Zamawiającego

Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

a)    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy”.

b)    Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 66130000-0: Usługi udzielania kredytu

                                             

c)    Zakres przedmiotu zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

2.    Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco.

3.    Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie przepisu art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 16 z późniejszymi zmianami).

4.    Uruchomienie kredytu nastąpi w 2011 roku w czterech transzach:

·     I transza - 300 000 zł na następny dzień roboczy po podpisaniu umowy kredytowej.

·     Następne transze będą wypłacane na pisemny wniosek do dwóch dni roboczych.

5.    Spłata kapitału kredytu następować będzie w terminach i kwotach wynikających z tabeli zawartej w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. 3.3. W takim przypadku, ustalone zostaną nowe terminy spłat oraz kwoty.

6.    Oprocentowanie kredytu będzie się zmieniać miesięcznie uwzględniając zmianę stawki WIBOR 1M na rynku międzybankowym.

7.    Dla ustalenia wartości stopy procentowej kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M liczoną, jako średnia miesięczna stawka WIBOR 1M z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy.  Ostatecznie o wysokości oprocentowania uruchomionego kredytu będzie decydować ustalona w danym miesiącu kalendarzowym wartość stawki WIBOR 1M powiększona o zaoferowaną w przetargu stałą marżę Wykonawcy.

8.    Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, a ich spłata dokonywana będzie                   w terminie do 1 dnia miesiąca następnego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.

9.    Płatności odsetkowe będą realizowane z dołu, na podstawie zawiadomienia od Wykonawcy o wysokości naliczonych odsetek. Odsetki naliczane będą z zastosowaniem następującej formuły:

O = N x ( R + M ) x D / (365 x 100 ) : gdzie O – odsetki, N - pozostała do spłaty kwota kredytu, R- stopa bazowa oprocentowania (WIBOR 1M), M - marża Wykonawcy, D - liczba dni okresu odsetkowego.

10. Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy kredytowej.

11. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

2.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy p.z.p.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.    Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.    Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

5.    Termin wykonania zamówienia.

5.1. Termin rozpoczęcia: uruchomienie pierwszej transzy – następny dzień roboczy po podpisaniu umowy kredytowej.

5.2. Zakończenie spłaty rat kapitałowych oraz odsetek do dnia 01.12.2021 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

I TECHNICZNYM

1.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1)    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Potwierdzeniem spełniania ww. warunku przez Wykonawcę, będzie złożenie podpisanego Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 5 do SIWZ.

2)    Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Potwierdzeniem spełniania ww. warunku przez Wykonawcę, będzie złożenie podpisanego Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 5 do SIWZ.

3)    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Potwierdzeniem spełniania ww warunku przez Wykonawcę, będzie złożenie podpisanego Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 5 do SIWZ.

4)    Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Potwierdzeniem spełniania ww warunku przez Wykonawcę, będzie złożenie podpisanego Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 5 do SIWZ.

2.    Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy                w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.

1)    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych             w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 5 - oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę.

2)    W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.   na załączniku nr 6 - oryginał lub kopia poświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

b)    Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

3.    Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty zgodnie z przepisami § 4 Rozporządzenia z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz, U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III pkt 2 ppkt 3) b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

·       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.    Inne dokumenty

1)    Zestawienie załączonych dokumentów, sporządzone zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do SIWZ

2)    wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią specyfikacji        i projektem umowy, o związaniu z ofertą oraz aktualności dostarczonych zaświadczeń zgodny     w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Opcjonalnie:

3)    Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów lub składania ewentualnych wyjaśnień, związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego, określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań                          w imieniu wykonawcy. Upoważnienie należy złożyć w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Wykonawcy.

Uwaga:

Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

4)    Pełnomocnictwo  - w przypadku  Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo  może wynikać z treści umowy konsorcjum).

5)    Informacja na temat wadium.

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.

                             

6)    Zaliczki

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7)    Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

1.    Określenie trybu zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

2.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena (koszt) - 100% - najniższa cena

3.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze wykonawcy.

4.    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Dopuszczalne zmiany postanowień oraz określenie warunków zmian:

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.    Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian, o których mowa powyżej, postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

1.1.   Zmiany niemające wpływu na termin wykonania umowy:

a)    zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy,

b)    zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,

1.2.   Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

a)    Wcześniejsza spłata zaciągniętego kredytu;

b)    Niewykorzystanie kredytu w całości.

2.    Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

2.1  Sposób inicjowania zmian:

a)    Zamawiający:

·       wnioskuje do wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

·       wnioskuje, aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany,

b)    Osoby występujące po stronie Zamawiającego:

·       wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

c)    Wykonawca:

·       wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

2.2      Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.).Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2.3      Zmiana postanowień zawartej umowy w wyniku wprowadzenia zmian opisanych powyżej może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

5.    Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

         a)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami została umieszczona w załączniku do ogłoszenia.

         b)     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 2 - po złożeniu zamawiającemu wniosku o przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub za zaliczeniem pocztowym.

6.    Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 4 (sekretariat Urzędu).

Termin składania ofert upływa dnia 2011-09-28 godz. 10.00.

7.    Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-09-28 godz. 10.15 w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 3 (sala narad).

8.    Termin związania z ofertą.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

10. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy).

Nie dotyczy.

11. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie.

       / - / RITA SERAFIN

                                                                       BURMISTRZ MIASTA KUZNIA RACIBORSKA

                                                                                     zatwierdził

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.09.2011 13:53