w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Uchwała Nr XXXIII/279/2005

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 07.07.2005r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę                                        110 583 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonać zmiany załącznika nr 11 do uchwały Nr XXVI/217/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2005 rok zamyka się

po stronie dochodów kwotą                                                                                 17 784 303  zł

po stronie wydatków kwotą                                                                                  19 360 759 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/279/2005 Rady Miejskiej

                                                                     w Kuźni Raciborskiej z dnia 07.07.2005r.

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2005 rok.

1. Dział 854           -         Edukacyjna opieka wychowawcza

                            *        Dotacje otrzymane z funduszy celowych                              + 6 450 zł

2. Dział 020           -         Leśnictwo

                            *        Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                       + 822 zł

są to środki uzyskane za sprzedane drewno pochodzące z gruntów leśnych będących własnością gminy.

3. Dział 700           -         Gospodarka mieszkaniowa

                            *        Wpływy z różnych dochodów                                           + 102 311 zł

są to środki uzyskane z likwidacji TBS.

4. Dział 921           -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

                            *        Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   + 1 000 zł

darowizna otrzymana z PREFROW Rybnik z przeznaczeniem na festyn w Rudach.

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2005 rok.

1. Dział 854           -         Edukacyjna opieka wychowawcza

     rozdz. 85412     -         Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

                                      szkolnej, a także szkolenia młodzieży

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 6 450 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              + 6 450 zł

2. Dział 020           -         Leśnictwo

    rozdz. 02001      -         Gospodarka leśna

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 1 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              + 1 000 zł

 z przeznaczeniem na opracowanie uproszczonego planu urządzenia dla lasów gminnych

3. Dział 921           -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    rozdz. 92195      -         Pozostała działalność

·                Wydatki bieżące                                                                 + 1 000 zł

1.       Pozostałe wydatki                                                              + 1 000 zł

z przeznaczeniem na organizację festynu

4. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80123      -         Licea profilowane

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 29 130 zł

                            1.       Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące

                                      realizowane na podstawie porozumień (umów)                    + 29 130 zł

                           

b) rozdz. 80130      -         Szkoły zawodowe

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 15 870 zł

                            1.       Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące

                                      realizowane na podstawie porozumień (umów)                    + 15 870 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu na podstawie porozumienia w sprawie kształcenia uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej w Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych.

5. Dział 900           -         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    rozdz. 90015      -         Oświetlenie ulic, placów i dróg

·                Wydatki majątkowe                                                           + 10 057 zł

1.       Budowa sieci oświetlenia ulicznego Turze-Siedliska-Budziska

          Etap III (odcinek Budziska-Turze)                                      + 10 057 zł

6. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

     rozdz. 80101     -         Szkoły podstawowe

·                Szkoła Podstawowa w miejscowości Kuźnia Raciborska

·                Wydatki majątkowe                                                           + 30 173 zł

1.       Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 1 przy

          ul. Arki Bożka w miejscowości Kuźnia Raciborska              + 30 173 zł

7. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

    rozdz. 80110      -         Gimnazja

·             Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej

·              Wydatki bieżące                                                             + 16 903 zł

1.       Roboty remontowo-budowlane elementów zewnętrznych obiektu    ZSOiT przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej                 + 16 903 zł

 

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/279/2005 Rady Miejskiej

                                                                     w Kuźni Raciborskiej z dnia 07.07.2005r.

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2005 rok.

Zmniejszenie:

1. Dział  900          -         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    rozdz. 90095      -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki bieżące                                                                  - 2 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek

                                      pomocniczych)                                                                   - 2 000 zł

Zwiększenie:

2. Dział 921           -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

     rozdz. 92195     -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 2 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek

                                      pomocniczych)                                                                  + 2 000 zł

3. Dział 010           -         Rolnictwo i łowiectwo

     rozdz. 01010     -         Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszenie:

                            *        Wydatki majątkowe                                                             - 1 306 zł

                            1.       Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej ul. Dąbrowskiego

                                      w miejscowości Siedliska                                                    - 1 306 zł

Zwiększenie:

                            *        Wydatki majątkowe                                                            + 1 306 zł

                            1.       Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej ul. Sportowa

                                      w miejscowości Ruda Kozielska                                          + 1 306 zł

Zmniejszenie:

4. Dział 900           -         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    rozdz. 90095      -         Pozostała działalność

*        Wydatki majątkowe                                                           - 33 364 zł

1.              Budowa sieci wodociągowej – do osady „Górna Huta” w miejscowości

Kuźnia Raciborska                                                            - 33 364 zł

Zwiększenia:

5. Dział 010           -         Rolnictwo i łowiectwo

    rozdz. 01010      -         Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

                            *        Wydatki majątkowe                                                           + 15 655 zł

                            1.       Budowa sieci wodociągowej – połączenie sieci wodociągowej

                                      przy ul. Browarnej w Kuźni Raciborskiej z siecią wodociągową

                                      przy ul. Fabrycznej w miejscowości Budziska                    + 15 655 zł

6. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

    rozdz. 80110      -         Gimnazja

                            *        Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej

·             Wydatki bieżące                                                              + 17 709 zł

1.       Roboty remontowo-budowlane elementów zewnętrznych obiektu    ZSOiT przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej                     + 7 709 zł

                            2.       Remont pokrycia łącznika dachu budynku ZSOiT z halą sportową

                                      przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej                             + 10 000 zł

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2005 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż