OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska o powierzchni 0,2515 ha (użytek Bi) wraz z rozpoczętą budową ośrodka

                                                                                      Kuźnia Raciborska, 10.11.2010r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza :

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska o powierzchni 0,2515 ha (użytek Bi) wraz z rozpoczętą budową ośrodka sportowo-rekreacyjnego z częścią taneczno-gastronomiczną o powierzchni użytkowej 523,63 m2, tj. działki ewidencyjne zapisane w KW GL1R/00052191/1 położone w Turzu na k.m. 4 o numerach :dz. nr 722/2  , dz. nr 721/4 , dz. nr 720/1, dz. nr 723 .

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym leży nieruchomość utracił ważność z dniem 01.01.2003r.

Inwestycję rozpoczęto w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowę z 2006r. Inwestycja została zrealizowana w ok. 25% - stan surowy otwarty.

Cena wywoławcza 219 600,-zł brutto.

Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 21 960,-zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2010 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok.  Nr 3.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 14.12.2010r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 15 tel.032 4191465.

Z up. Burmistrza

(-) Bogusław Wojtanowicz

Zastępca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska o powierzchni 0,2515 ha (użytek Bi) wraz z rozpoczętą budową ośrodka
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.11.2010 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż