w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

 

Uchwała Nr IX/87/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.) w związku z  art.  226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska przyjętą w Uchwale Nr III/23/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 stycznia 2015 roku. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Powyższa zmiana polega na

 3. zwiększeniu w 2015 roku dochodów ogółem i bieżących o 49.000,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2016-2022;

 4. zwiększeniu w 2015 roku wydatków ogółem o kwotę 149.000,00 zł, w tym wydatków bieżących o 124.000,00 zł i wydatków majątkowych o 25.000,00 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2016-2022;

 5. zwiększeniu w 2015 roku przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 100.000,00 zł.

   

  § 2

 6. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 7. Powyższa zmiana polega na:

 8. zmianie limitów przedsięwzięcia pn. „Odbudowa przepustu na potoku w ciągu ul. Cysterskiej w miejscowości Rudy”.

   

  § 3

  Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

   

  § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.09.2015 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż