w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Uchwała Nr XXX/252/2005

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27.04.200r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 pkt. 5, art. 117a, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę                                63 107 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2005 rok zamyka się

po stronie dochodów kwotą                                                                                  17 630 255 zł

po stronie wydatków kwotą                                                                                  19 129 953 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

 

                                         Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXX/252/2005 Rady Miejskiej

                                                                w Kuźni Raciborskiej z dnia 27.04.2005r.

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2005 rok.

1. Dział 750           -         Administracja publiczna

                            *        Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane

                                      z innych źródeł – finansowanie programów ze środków UE   + 34 528 zł

są to środki z Euroregionu Silesia na podstawie umów grantowych : 16.403 zł na realizację projektu p.n. „Dążąc do wspólnej przyszłości – spotkajmy się znów” oraz 18.125 zł na realizację projektu p.n. Współpraca zaprzyjaźnionych gmin – Kuźnia Raciborska i Bolatice, poprzez miesięcznik”

2. Dział 756           -         Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych

                                      jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

                                      związane z ich poborem

                            *        podatek od nieruchomości                                      + 10 000 zł          

3. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

                            *        Wpływy z usług (Szkoła Podstawowa w Turzu)                      + 6 000 zł

4. Dział 852           -         Pomoc społeczna

                            *        Wpływy z tytułu opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej      

                                                                                                                            + 10 300 zł

5. Dział 750           -         Administracja publiczna

                            *        Pozostałe odsetki                                                               + 2 000 zł

6. Dział 852           -         Pomoc społeczna

                            *        Pozostałe odsetki                                                                 + 279 zł

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2005 rok.

1. Dział 750           -         Administracja publiczna

    rozdz. 75095      -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 34 528 zł

                            1.       Dofinansowanie projektu p.n. „Współpraca zaprzyjaźnionych gmin

                                      - Kuźnia Raciborska i Bolatice poprzez miesięcznik”            + 18 125 zł

                            2.       Dofinansowanie projektu p.n. „Dążąc do wspólnej przyszłości –

                                      spotkajmy się znów”.                                                        + 16 403 zł

2. Dział 756           -         Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych

                                      jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

                                      związane z ich poborem

    rozdz. 75647      -         Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 10 000 zł

                            1.       Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – inkaso        + 6 000 zł

                            2.       Wydatki na zakładanie hipotek, papier do drukowania nakazów,

                                      opłaty pocztowe i inne wydatki związane z poborem podatków

                                      i opłat                                                                               + 4 000 zł

3. Dział 921           -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

     rozdz. 92116     -         Biblioteki

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 6 000 zł

                            1.       Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury              + 6 000 zł

4. Dział 852           -         Pomoc społeczna

     rozdz. 85202     -         Domy pomocy społecznej

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 10 300 zł

                            1.       Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy

                                      społecznej                                                                       + 10 300 zł

5. Dział 754           -         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

     rozdz. 75404     -         Komendy wojewódzkie Policji

                            *        Wydatki majątkowe                                                            + 2 000 zł

                            1.       Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji

                                      w Kuźni Rac.  (Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)               + 2 000 zł

6. Dział 852           -         Pomoc społeczna

    rozdz. 85219      -         Ośrodki pomocy społecznej

                            *        Wydatki bieżące                                                                    + 279 zł

                            1.       Pozostałe wydatki  na utrzymanie Ośrodka                              + 279 zł

                           

                                     

                                                        

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXX/252/2005 Rady Miejskiej

                                                                     w Kuźni Raciborskiej z dnia 27.04.2005r.

                                     

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2005 rok.

Zmniejszenie:

1. Dział 926           -         Kultura fizyczna i sport

    rozdz. 92695      -         Pozostała działalność

*        Wydatki bieżące                                                                - 20 000 zł

1.       Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora

                                                                  finansów publicznych                                                                                - 20 000 zł

Zwiększenia:

2. Dział 700           -         Gospodarka mieszkaniowa

     rozdz. 70005     -         Gospodarka gruntami i nieruchomościami

                            *        Wydatki majątkowe                                                            + 8 000 zł

                            1.       Wykup gruntu i nieruchomości                                            + 8 000 zł

3. Dział 926           -         Kultura fizyczna i sport

     rozdz. 92601     -         Obiekty sportowe

*        Wydatki bieżące                                                               + 12 000 zł

1.       Remonty obiektów sportowych                                          + 12 000 zł

Zmniejszenie:

4. Dział 921           -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                          

    rozdz.. 92109     -         Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

                            *        Wydatki bieżące                                                                  - 2 000 zł

                            1.       Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury               - 2 000 zł

Zwiększenie:

5. Dział 750           -         Administracja publiczna

    rozdz. 75095      -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 2 000 zł

                            1.       Współpraca Rudy – Bolatice oraz z gminami partnerskimi     + 2 000 zł

6. Dział 600           -         Transport i łączność

    rozdz. 60013      -         Drogi publiczne wojewódzkie

Zmniejszenie:

                            *        Wydatki majątkowe                                                          - 160 000 zł

                            1.       Dotacja dla Województwa Śląskiego na budowę kładki dla

                                      pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW425 nad rzeką Rudką

                                      w KM 13+540 w miejscowości Kuźnia Raciborska               - 60 000 zł

                            2.       Dotacja dla Województwa Śląskiego na budowę kładki dla

                                      pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW919 nad rzeką Rudką

                                      w KM 23+168 w miejscowości Rudy                                 - 100 000 zł

Zwiększenie:

                            *        Wydatki majątkowe                                                         + 160 000 zł

                            1.       Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego

                                      na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

                                      inwestycyjnych – budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi

                                      wojewódzkiej DW425 nad rzeką Rudką w KM 13+540 w miejscowości

                                      Kuźnia Raciborska                                                           + 60 000 zł

                            2.       Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego

                                      na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

                                      inwestycyjnych – budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi

                                      wojewódzkiej DW919 nad rzeką Rudką KM 23+168 w miejscowości

                                      Rudy                                                                             + 100 000 zł

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2005 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż