w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała nr ……………

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia …………….. 2005 r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41,ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

1. Zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/242/2005 z dnia 04. 04. 2005 r. w sprawie    Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska polegające na skreśleniu § 9.

2. Paragrafy o numerach „10, 11 i 12” przyjmują numery „ 9, 10 i 11”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2005 11:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż