w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

  Uchwała nr V/31/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 stycznia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 166 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć przychody o kwotę 60 411 zł oraz zwiększyć budżet po stronie wydatków na 2007 rok o kwotę 60 411 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonać zmian po stronie dochodów budżetowych na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok poprzez zmianę zakresu wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Rudy” zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2007 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą: 19 770 438 zł,

po stronie wydatków kwotą: 22 883 001 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2007 09:45