w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska na stałe obwody głosowania

Uchwała nr .................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ......................

 

w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska na stałe obwody głosowania

 

            Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.30 ust.2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

1.      Dokonać podziału gminy Kuźnia Raciborska na 6 stałych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa.

2.       Wykaz stałych obwodów głosowania, ich numery i granice określa załącznik do uchwały.

§2

Uchwała ma charakter porządkujący, nie zmienia obowiązującego do tej pory podziału Gminy Kuźnia Raciborska na stałe obwody głosowania. Podejmowana jest w związku z usunięciem zapisów wykraczających poza delegację ustawową, dotyczących siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XLI/360/2006 z dnia 20.04.2006 r. w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska na stałe obwody głosowania.

§5

1.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.       Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w jednostkach pomocniczych gminy.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr..................

 Rady Miejskiej

w Kuźni  Raciborskiej  z dnia.........

Numer obwodu

Granice obwodu

1.

Ulice Generała Bema, Karola Świerczewskiego, położone w granicach jednostki pomocniczej „Osiedle nr 1”

2.

Obszar jednostki pomocniczej „Osiedle nr 1” z wyłączeniem ulic Generała Bema i Karola Świerczewskiego

3.

Obszar jednostki pomocniczej „Stara Kuźnia”

4.

Sołectwa: Turze, Budziska, Ruda, Siedliska

5.

Sołectwo Rudy

6.

Sołectwa: Jankowice, Ruda Kozielska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska na stałe obwody głosowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2006 11:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż