w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

Uchwała nr XXXIII/284/2005

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

 

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.4’ ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

W rozdziale III ust.3 załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr XXIV/202/2004 z dnia 17.11.2004 r., dodaje się punkt „L” o brzmieniu: „ponoszenie kosztów utrzymania dwóch lokali mieszkalnych wykorzystywanych tymczasowo (nie dłużej niż 6 miesięcy) dla lokowania w nich osób wychodzących z nałogu, po terapii odwykowej, w celu stworzenia warunków umożliwiających im wyjście z nałogu, powrotu do społeczeństwa i obserwacji postępów w leczeniu osoby uzależnionej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2005 13:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż