w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości na rzecz szkół i przedszkoli na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała nr XIX/180/2007

Rady Miejskiej w  Kuźni Raciborskiej

z dnia 13.12.2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości na rzecz szkół i przedszkoli na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art.18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

§ 1

  1. Wyrazić zgodę na oddanie w trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska na rzecz szkół i przedszkoli, według poniższego zestawienia:

a)      nieruchomość zabudowana stanowiąca część dz. nr 159/3 k.m.1 obręb Kuźnia Raciborska zapisana w KW 26167 (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1) – Szkole Podstawowej im Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej;

b)       nieruchomości zabudowane oznaczone działkami: część dz. nr 315, dz.  nr 317, dz. nr 316/2, część dz. nr 321/25 zapisane w KW 21567,działka nr 316/1 zapisana w KW 11081, które są położone w Kuźni Raciborskiej na k.m.2 (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2) – Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej;

c)      nieruchomość zabudowana oznaczona działkami: część dz. nr 921, dz. nr 922/1, położona w Rudach na k.m. 6, zapisana w KW 41840 (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3) – Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Rudach;

d)       nieruchomość zabudowana oznaczona działkami: dz. nr 635, dz. nr 636/1 położona w Kuźni Raciborskiej na k.m. 3 zapisana w KW 41857 – dla Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej;

e)       nieruchomość zabudowana oznaczona działką nr 265/37 położona w Kuźni Raciborskiej na k.m. 2 zapisana w KW 42231 – dla Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej;

f)         nieruchomość zabudowana stanowiąca część działki nr 198, położona w Rudach na k.m. 2 zapisana w KW 36277 (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4) – dla Przedszkola w Rudach.

2.       Wyrazić zgodę na oddanie w trwały zarząd na czas określony do 31.08.2008r. nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska:

a)      nieruchomości zabudowane oznaczone działkami: dz. nr 790 zapisana w KW 41840 oraz dz. nr 782 zapisana w KW 37758 położone w Turzu na k.m. 5 - Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Turzu,

b)       nieruchomość zabudowaną stanowiącą działkę nr 379/1 zapisaną w KW 35704, położoną na k.m 1 w Budziskach – Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Budziskach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości na rzecz szkół i przedszkoli na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2007 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż