w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

  Uchwała nr XIX/182/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 grudnia 2007 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 18 500 zł oraz zwiększyć budżet po stronie wydatków na 2007 rok o kwotę 18 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2007 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 21 235 142,01 zł,

po stronie wydatków kwotą 23 877 333,77 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

 

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XIX/182/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13.12.2007 r.

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2007 rok:

Lp.

Dział

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

 

Zwiększenia

1.

700

Gospodarka mieszkaniowa

 

18 500,00

 

 

1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów, działek, mieszkań

 

18 500,00

 

 

 

 

 

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2007 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

18 500,00

 

 

92695

Pozostała działalność

 

18 500,00

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

18 500,00

 

 

 

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

16 800,00

 

 

 

2. Pozostałe wydatki

 

1 700,00

Zwiększenie dotyczy współfinansowania zadania "Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w gminie Kuźnia Raciborska w roku 2007"

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2007 11:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż