Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska

UCHWAŁA NR XXXIX/283/2001

RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

Z DNIA 15.11.2001 ROKU

 

W sprawie: uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kuźnia Raciborska".

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 07 lipca 4r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwalić „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kuźnia Raciborska " zwane dalej „Studium", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

W „Studium" uwzględniono uwarunkowania wynikające, w szczególności z:

1. dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;

2. występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych;

3. stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

4. prawa własności gruntów;

5. jakości życia mieszkańców;

6. zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

§3

W Studium" określono w szczególności:

1.obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną na podstawie przepisów szczególnych;

2. lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego i zagrożenia środowiskowe,

3. obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wyłączone z zabudowy;

4. obszary zabudowane, ze wskazaniem, w miarę potrzeby, terenów wymagających przekształceń lub rehabilitacji;

5. obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, ze wskazaniem, w miarę potrzeby, obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

6. obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wynikającą z konieczności zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;

7. kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym obszary, na których będą  stosowane indywidualne i grupowe systemy oczyszczania ścieków, a także tereny niezbędne  do wytyczania ścieżek rowerowych;

8. obszary, dla których sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych lub ze względu na istniejące uwarunkowania;

9. obszary przewidywane do realizacji zadań i programów wynikających z polityki, o której mowa w art. 6 ust. 2. cytowanej na wstępie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§4

Uchwaleniu podlega:

1. część tekstowa „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kuźnia Raciborska" - wyniki końcowe wraz z załącznikiem nr 1

i załącznikiem nr 2

2. część graficzna „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kuźnia Raciborska", obejmująca:

a)    uwarunkowania rozwoju - 13 plansz

b)    kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kuźnia Raciborska - 9 plansz.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Kuźni Raciborskiej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2003 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż