w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Uchwała Nr XXIX/275/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 września 2008 roku

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit c. i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§1

Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej          w Katowicach w wysokości 188 000,00 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudy, przysiółek „Paproć”.

§2

Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w latach 2009-2010 z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

§3

Upoważnić Burmistrza Miasta do podpisania weksla In blanco w celu zabezpieczenia pożyczki.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2008 12:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż