w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, obiektów i budowli

Uchwała nr X/66/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 17 maja 2007r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, obiektów i budowli

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 rok o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 190, poz. 1606)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

u c h w a l a :

§ 1

1.       Zwolnić z podatku od nieruchomości na okres trzech lat grunty, obiekty, budowle dotychczas nieobjęte podatkiem od nieruchomości z tytułu działalności gospodarczej.

2.       Warunki określone w pkt. 1 powinny wynikać z deklaracji podatkowej.

3.       Zwolnienie następuje na wniosek podatnika.

 

§ 2

  1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika po terminie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 może nastąpić w przypadku udokumentowania zwiększonego średniorocznego zatrudnienia w stosunku do roku poprzedniego.
  2. Wysokość zwolnienia określonego w pkt. 1 wynosi 3 % podstawy opodatkowania za każdy jednostkowy przyrost zatrudnienia.

§ 3

Zwolnienie, o których mowa w § 1 i § 2 może być stosowane w okresie 5 lat od złożenia deklaracji podatkowej wymienionej w § 1 pkt. 2.

§ 4

  1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 dotyczy tylko tej części podatku, która wynika ze zwiększenia podstawy jego obliczenia, w stosunku do roku poprzedniego.
  2. Zwolnienie określone w § 1 pkt. 1 nie obejmuje gruntów rolnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 5

Dla uzyskania zwolnienia podmiot gospodarczy jest zobowiązany do przedłożenia w Urzędzie Miejskim kopii deklaracji ZUS za lata poprzedzające, potwierdzonych przez Oddział ZUS elektronicznie lub pisemnie, wykazujących zasadność ubiegania się o zwolnienie podatkowe, o którym mowa w § 2.

§ 6

W przypadku niedotrzymania przez podmiot gospodarczy któregokolwiek z warunków określonych w § 1 - § 5 uchwały zwolnienie nie przysługuje.

 

§ 7

  1. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis określoną w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania artykułów 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
  2. Wartość pomocy de minimis, łącznie z wartością pomocy udzielonej podmiotowi gospodarczemu w okresie kolejnych trzech lat budżetowych nie może  przekraczać  200 000 EURO.
  3. Wartość pomocy de minimis, łącznie z wartością pomocy udzielonej podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego w okresie kolejnych trzech lat budżetowych nie może przekroczyć 100 000 EURO.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 9

Traci moc uchwała nr XXXIX/291/2001 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.11.2001 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

§ 10

Do spraw wszczętych przed dniem wejścia niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały nr XXXIX/291/2001 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.11.2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych na terenie gminy Kuźnia Raciborska (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 93, poz. 2637 z 23.11.2001 r.).

§ 11

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, obiektów i budowli
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2007 10:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż