w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m kwadratowego pasa drogowego dla dróg których zarządcą jest Burmistrz Miasta kuźnia Raciborska

Uchwała nr XXXIII/285/2005

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 07.07.2005r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego

dla dróg których zarządcą jest Burmistrz Miasta kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4, oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142, poz. 1591z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 204 poz. 2086 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala

§ 1

Ustalić dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Do postępowań administracyjnych wszczętych, a niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

UZASADNIENIE

do  uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty
za zajęcie 1m2 pasa drogowego.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Wydając zezwolenia na zajęcie pasa drogowego organ ten zobowiązany jest do pobrania opłaty  ustalonej jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 i liczby dni zajmowania pasa drogowego. Dotychczas wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego określała ustawa i przepisy wykonawcze wydane w oparciu o delegację ustawową, a mianowicie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000r w sprawie szczegółowych zasad wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz.U. Nr 51, poz. 608) zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny). Obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych  innych ustaw ( Dz.U. Nr 200 poz. 1953 ) ustalenie wysokości opłaty za zajęcie 1 m2 pasa  drogowego należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Przedłożony projekt  uchwały ustala wysokość opłaty za 1m2 zajętego pasa drogowego z uwzględnieniem: kategorii drogi; rodzaju elementu zajętego pasa drogowego: (jezdnia, chodnik, zieleń); procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni; rodzaj zajęcia pasa; rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego. Opłaty uzyskane z zajęcia pasa drogowego stanowią przychody środka specjalnego z którego pokrywane są wydatki ponoszone na utrzymanie  i ochronę dróg. Stąd podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym jest w pełni uzasadnione.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m kwadratowego pasa drogowego dla dróg których zarządcą jest Burmistrz Miasta kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2005 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż