w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr IX/86/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) 

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 49 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Dokonać zwiększenia przychodów budżetowych na 2015 rok o kwotę 100 000,00 zł oraz zwiększyć budżet na 2015 rok po stronie wydatków o kwotę 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Dokonać zmian wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok: „Plan dotacji do przekazania” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Dokonać zmiany treści § 3 ust.1 Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1 079 471,80 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.”

 

§ 6

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2015 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 31 271 783,64 zł

po stronie wydatków kwotą  32 351 255,44 zł.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.09.2015 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż