w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Kuźnia Raciborska w sprawie kształcenia uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w C

Uchwała nr XXXIII/277/2005

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 07.07. 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Kuźnia Raciborska

w sprawie kształcenia uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

w Centrum Kształcenia Praktycznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 8  ust 2a oraz art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Raciborskim w sprawie kształcenia uczniów Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej w Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych.

§ 2

Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

                                                                                                                                        Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/277/2005          

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  z dnia 07.07.2005r.     

 

 

 

P O R O Z U M I E N I E

 

w sprawie przekazywania dotacji na pokrycie kosztów kształcenia uczniów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu zawarte w dniu ....................pomiędzy:

Powiatem Raciborskim zwanym dalej „Powiatem” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, w imieniu, którego działają:

1)       Starosta Raciborski -  Henryk Siedlaczek

2)       Etatowy Członek Zarządu  - Jerzy Wziontek

a Gminą Kuźnia Raciborska zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez organ wykonawczy w osobie:

1)   Burmistrza – Ernesta Emricha

§ 1

Powiat zobowiązuje się do przeprowadzenia kształcenia uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej w Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych.

§ 2

Kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

§ 3

1.       Za kształcenie uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Gmina zobowiązuje się przekazywać dotację dla Powiatu wg przyjętego algorytmu określającego cześć subwencji przypadającej na kształcenia ucznia w Centrum Kształcenia Praktycznego zgodnie z załącznikiem.

2.       Do obliczeń kwoty jaką obciążać się będzie Gminę przyjmuje się liczbę uczniów którzy realizują  praktyczną naukę zawodu lub zajęcia praktyczne wg stanu na dzień 15 września każdego roku.

3.       Dotacja będzie przekazywana wg uzgodnionych przez obie strony obliczeń za następujące okresy:

1) styczeń – sierpień każdego roku,

2) wrzesień – grudzień każdego roku.

4.       Dotacja przekazana zostanie przelewem na konto: Starostwo Powiatowe w Raciborzu GETIN Bank S.A,0/Racibórz, Nr 97 1560 1140 0000 9090 0004 0686, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

5.       W roku kalendarzowym 2005 za okres od stycznia do sierpnia, dotacja zostanie przekazana na konto Starostwa Powiatowego w  Raciborzu do dnia 10 września br.

§ 4

Powiat zobowiązuje się do przekazania środków na realizację zadań, o których mowa w § 3 ust. 4 do Centrum Kształcenia Ustawicznego.

§ 5

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega bezzwłocznemu zwrotowi na konto budżetu Gminy wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia przekazania na rachunek Starostwa Powiatowego w Raciborzu, w terminie do 15 stycznia każdego roku.

§ 6

Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony i może być rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim wypowiedzeniem złożonym w formie pisemnej po rozliczeniu roku szkolnego.

§ 7

Wszelkie zmiany do porozumieniem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Wszystkie kwestie sporne z tytułu niniejszego porozumienia rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo rzeczowo dla Starostwa Powiatowego Raciborzu.

§ 9

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej
ze stron.

§ 10

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2005 r.

             Za Powiat                                                                                      Za Gminę

...........................................                                                   .........................................

                                                  

...........................................                                         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Kuźnia Raciborska w sprawie kształcenia uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w C
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2005 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż