w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska

Uchwała Nr VIII/82/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.594 j.t., z późn. zm)[1]. w związku z art. 14 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t., ze zm.[2])

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala co następuje:

         § 1

  1. Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej planem miejscowym, obejmującego sołectwa Rudy i Ruda Kozielska.

  2. Granicę obszaru objętego planem, przedstawia załącznik graficzny w skali 1 : 25 000,  stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

    § 2

    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

    § 3

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

 

 

                                                              UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t., ze zm.):

„w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej „planem miejscowym”, z zastrzeżeniem ust. 6, gdzie ust. 6 stanowi, iż planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu”.

Planem miejscowym został objęty obszar sołectw Rudy i Ruda Kozielska. Obecnie dla ww. sołectw obowiązuje między innymi, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska w gminie Kuźnia Raciborska - Uchwała nr XXXVII/346/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 kwietnia 2009r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 111 z dnia 28 kwietnia 2009r., poz. 2408 (obejmująca  znakomitą większość terenów sołectw Rudy i Ruda Kozielska).

Na etapie sporządzania przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska: opracowania „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kuźnia Raciborska, Ocena postępu w opracowywaniu planów miejscowych, Wieloletni program sporządzania planów miejscowych (…) ” – październik 2011r., zostały przeanalizowane, złożone wnioski przez osoby fizyczne w latach 2008 – 2011, dotyczące sołectw Rudy i Ruda Kozielska, w sprawie zmiany ww. miejscowego planu (20 wniosków). Zdecydowana większość ww. wniosków wymagała, w pierwszej kolejności, dokonania zmian w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska.  W trakcie sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska, uwzględniającej większość ww. wniosków wpłynęły kolejne wnioski w sprawie zmiany studium, a dotyczące sołectw Rudy i Ruda Kozielska (ok.10 wniosków), z których większość również została uwzględniona.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska została uchwalona Uchwałą Nr  XXVII/298/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, z dnia 26 marca 2013r.

Ma miejsce na bieżąco składanie w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, kolejnych wniosków dot. ww. obszaru sołectw Rudy i Ruda Kozielska, w sprawie zmiany planu.

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, uznał za uzasadnione przedstawienie Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej projekt przedmiotowej uchwały, obejmującej obszar sołectw Rudy i Ruda Kozielska, co umożliwi, w szczególności  mieszkańcom tego obszaru, aktywne uczestniczenie w procedurze poprzez m.in. składanie wniosków w stosunku do całego obszaru. 

Sporządzenie planu dla ww. obszaru pozwoli również na wprowadzenie do projektu planu,  zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i związanych z tym zakazów (obowiązek ich wprowadzenia wynika z przepisów), przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego (sporządzonych dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych  we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2012r., Prawo wodne – t.j. Dz.U.2012.145. ze zm.  oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012r., w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego – Dz.U.2013.104.) – opublikowanych po uszczegółowieniu, w kwietniu 2015r., na Hydroportalu KZGW i sukcesywnie przekazywanych jednostkom samorządowym przez RZGW z siedzibą w Gliwicach.

                 Plan miejscowy, sporządzony dla ww. terenu stanowić będzie akt prawa miejscowego, będący instrumentem realizacji polityki przestrzennej gminy, określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska.

           

 [1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy  zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379 i poz.1072.

[2] zmiana tekstu jednolitego, wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015r., poz. 443.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2015 12:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż