w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Uchwała nr XIII/147/2011

Rady Miejskiej  w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 grudnia 2011

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.)  w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.  Dz.U. z 2005 r. Nr 
236 poz. 2008 z późn. zm.)

Rada Miejska  w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

                                                       

§ 1

Zmienić  § 5 uchwały  Nr  XXII/155/2000  Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 10 sierpnia 2000r. w sprawie określenia opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmienionej Uchwałami : Nr XXIII/164/2000 z dnia 21 września 2000r., Nr IX/97/2003 z dnia 17 lipca 2003r.
( Dz.Urz.Woj.Śl. Nr  85 poz. 2291 ), Nr XXXV/303/2005 z dnia 03 listopada 2005r. ( Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 143 poz. 3761 ), Nr XIII/109/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. ( Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 135 poz. 2676 ), Nr XVIII/167/2007 z dnia 29 listopada 2007r. ( Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 7 poz.154 z dnia 17 stycznia 2008r.), Nr XXIX/272/2008 z dnia 25 września 2008r. ( Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 199 poz. 3648 ), Nr XXXVI/344/2009 z dnia 26 marca 2009r. ( Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 90 poz.1975 ), Nr XXXIX/371/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. ( Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 148 poz. 2936 ) w ten sposób, 
że :

stawkę „ 7,00 zł ”  zastępuje się stawką „ 8,00 zł ".

     

                                                                      § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2012 11:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż