w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

Uchwała Nr III/15/2006

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 07.12.2006 r.

 

 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 174 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§  1

Ustala się roczne stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej w wysokości:

1.   4,07 zł za remonty, naprawy oraz konserwacje 1 m² powierzchni  komunalnych budynków mieszkalnych – według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały,

2.   1,33 zł za pielęgnację i utrzymanie 1 m² zieleńców stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska - według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały,

3.   0,79 zł za oczyszczanie, odśnieżanie 1 m² ulic, placów i chodników gminnych - według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały,

4.   9,52 zł za utrzymanie 1 m² powierzchni targowiska - według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/319/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.11.2005 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2006 12:49