w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Uchwała Nr .......................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia .........................

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę                                         90 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2005 rok zamyka się

po stronie dochodów kwotą                                                                                  18 252 408 zł

po stronie wydatków kwotą                                                                                  19 658 733 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał Nr 1 do Uchwały Nr .............. Rady Miejskiej

                                                               w Kuźni Raciborskiej z dnia ................................

§ 1

Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2005 rok.

1. Dział 756           -         Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

                                      nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

                                      poborem

                            *        Podatek od spadków i darowizn                                         + 20 500 zł

                            *        Podatek od czynności cywilnoprawnych                             + 70 000 zł

§ 2

Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2005 r.

1. Dział 921           -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    rozdz. 92109      -         Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

                            *        Wydatki bieżące                                                                   + 500 zł

                            1.       Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                + 500 zł

2. Dział 750           -         Administracja publiczna

    rozdz. 75023      -         Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

                            *        Wydatki majątkowe                                                           + 90 000 zł

                            1.       Zakup samochodu służbowego                                         + 90 000 zł

 

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr .............. Rady Miejskiej

                                                                 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia ……

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2005 rok.

Zmniejszenie:

1. Dział 700           -         Gospodarka mieszkaniowa

    rozdz. 70005      -         Gospodarka gruntami i nieruchomościami

                            *        Wydatki majątkowe                                                             - 8 000 zł

                            1.       Wykup gruntów                                                                 - 8 000 zł

Zwiększenie:

2. Dział 926           -         Kultura fizyczna i sport

    rozdz. 92601      -         Obiekty sportowe

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 8 000 zł

                            1.       Remonty obiektów sportowych                                           + 8 000 zł

3. Dział 750           -         Administracja publiczna

    rozdz. 75023      -         Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejszenie:

                            *        Wydatki majątkowe                                           - 25 000 zł               

                            1.       Informatyzacja Urzędu Miejskiego                                       - 25 000 zł

Zwiększenie:

                            *        Wydatki bieżące                                                              + 25 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki na utrzymanie tut. Urzędu                     + 25 000 zł

4. Dział 854           -         Edukacyjna opieka wychowawcza

    rozdz. 85401      -         Świetlice szkolne

                            *        Świetlica przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej

Zmniejszenie:

                            *        Wydatki bieżące                                                                 - 5 500 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              - 5 500 zł

Zwiększenie:

                            *        Wydatki majątkowe                                                           + 5 500 zł

                            1.       Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania                 + 5 500 zł

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2005 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż