w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/252/2012

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie na 2012 rok po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2

Zwiększyć budżet na 2012 rok po stronie dochodów o kwotę 510 801,41 zł, po stronie wydatków o kwotę 500 016,41 zł oraz zwiększyć rozchody budżetu o 10 785,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększyć budżet na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 92 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XIV/153/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok „Plan dotacji do przekazania w 2012 roku” (po zmianach) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonać zmiany § 14 Uchwały Nr XIV/153/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok (po zmianach), który otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)     pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł,

2)     finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 538 835,42 zł

3)     spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 864 958,56 zł.”

§ 7

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2012 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 30 239 392,15 zł

po stronie wydatków kwotą 32 364 663,36 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2012 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż