w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej

Uchwała Nr XXX/328/2013

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013r., poz.594), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

§ 1

Uznać skargę złożoną w dniu 22.04.2013r. przez Pana Jerzego Jary na dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej za bezzasadną.

.

§ 2

Zaakceptować pisemne uzasadnienie Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska badającej skargę, w brzmieniu przedstawionym w załączniku do uchwały.

§ 3

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej do pisemnego zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Uzasadnienie

            W dniu 22.04.2013 roku wpłynęła skarga na dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej dot. rozliczania przez ZGKiM zużytej przez mieszkańców wody. Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej na sesji w dniu 3 czerwca 2013 roku skargę skierowała do rozpoznania przez Komisję Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska.

Komisja Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 17.06.2013r. zapoznała się ze skargą z dnia 22.04.2013r., pisemnym wyjaśnieniem dyrektora ZGKiM z dnia 7.05.2013r. pismem skarżącego z dnia 17.05.2013r. i wyjaśnieniami dyrektora ZGKiM z dnia 10.06.2013r.

Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień skarżącego i dyrektora ZGKiM stwierdziła, że dyrektor zakładu działał zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą  Wspólnoty Mieszkaniowej regulującą sposób rozliczania nadwyżki zużycia i niedoboru wody. Zgodnie z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej  współodpowiedzialnością za różnice zużycia wody wynikające z porównania wyniku odczytu wodomierza głównego a podlicznikami zabudowanymi w mieszkaniach, obciąża się mieszkańców proporcjonalnie do zużycia wody w każdym mieszkaniu. Dyrektor ZGKiM nie złamał przepisów uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej jak również innych przepisów prawa. Sposób naliczania może zmienić tylko zebranie wspólnoty, w innym przypadku byłoby to naruszenie przepisów prawa, za co grozi odpowiedzialność karna.

Komisja uznała wniesioną skargę za bezzasadną.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2013 13:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż