ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1, 2, 3, 3a i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późniejszymi zmianami).

 

Uchwała Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr XLII/378/2006 r. z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie ustalenia na terenie gminy Kuźnia Raciborska liczby oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w załączniku),
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. pisemna zgoda właściciela, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 4. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

 

Opłaty za korzystanie z zezwoleń:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późniejszymi zmianami) w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 ww. ustawy
(tj. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu), gminy pobierają opłatę za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia,
w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

 

4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do      
     złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim.

 

5. Opłatę, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku  poprzednim przekroczyła:

 1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi
  w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.

 

7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 

8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust.1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

 

10. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Opłatę należy wnieść na rachunek Gminy Kuźnia Raciborska nr 13 1050 1344 1000 0022 9374 1308  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.                        

 

Czas załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) termin załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, natomiast sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące.

 

Ze względu na złożoną procedurę wydawania zezwoleń, wnioski należy składać co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Obywatelski - I piętro, pokój nr 9, tel. 32 419 14 18

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.02.2007 13:48