w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/198/2012 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Uchwała Nr XVIII/224/2012

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/198/2012 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie  
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2012 roku

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) w związku z art.11a ust. 1, 2, 4, 5, 6, 7 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

1.     Zmienić treść § 1 pkt 5 załącznika do Uchwały nr XVI/198/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 marca 2012 r. poprzez zastąpienie w  wierszu pierwszym i drugim słów „chowane w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej” słowami „ gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich”.

2.     Zmienić w całości treść § 10 załącznika do Uchwały nr XVI/198/2012 Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 marca 2012 r. nadając brzmienie „W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2012 roku, Gmina Kuźnia Raciborska zawarła umowę z właścicielem gospodarstwa rolnego z siedzibą w Przewozie ul. Odrzańska 33,
47-253 Przewóz w zakresie zabezpieczenia pomieszczenia gospodarskiego na wypadek konieczności ulokowania w nim zwierząt gospodarskich”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/198/2012 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2012 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż