OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Remont hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w miejscowości Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

- roboty budowlane

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia Ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych: 23.08.2011 r.

    Numer Ogłoszenia: 256012 - 2011

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

47-420 Kuźnia Raciborska

tel. (032) 419-14-17, fax. (032) 419-14-32

e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl; www.kuzniaraciborska.pl

2.    Rodzaj Zamawiającego

Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

a)    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Remont hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w miejscowości Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28.

                                        

b)    Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe

45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.42.11.31 - Instalowanie drzwi
45.43.21.13 - Kładzenie parkietu

45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

c)    Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, jest:

„Remont hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w miejscowości Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie remontu hali sportowej polegającego na:

1.    Rozebraniu zniszczonej drewnianej podłogi sportowej wraz z legarami;

2.    Wykonaniu nowej konstrukcji drewnianej i nawierzchni sportowej z klepki dębowej wraz z wentylacją przestrzeni podpodłogowej oraz malowaniem linii; powierzchnia podłogi 1.017 m2;

3.    Wykonaniu gładzi gipsowej na ścianach hali sportowej wraz z dwukrotnym malowaniem powierzchni ścian farbami silikatowymi oraz olejnymi; powierzchnia ścian ok. 701,11 m2;

4.    Wymiana stolarki drewnianej wewnętrznej, na drzwi aluminiowe o łącznej powierzchni ok. 17,8 m2;

5.    Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej (wraz z instalacją niskiego napięcia) oraz oświetleniowej hali sportowej wraz z jej modernizacją oraz wymianą opraw oświetleniowych;

6.    Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej.

Szczegółowy zakres robót określono w załączonej dokumentacji technicznej oraz w przedmiarach robót stanowiącymi zestawienie planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia

Wymagania dotyczące robót:

·       Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego na budowie (inspektora nadzoru).

·       Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wymogami niniejszej specyfikacji.

                                                                                    

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:

§       wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót;

§       wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót).

                  Wymagania dotyczące materiałów:

Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem.

Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki:

·       Odpady budowlane z rozbiórki winny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).

·       Gmina Kuźnia Raciborska nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, należy zatem uwzględnić konieczność wywozu odpadów  do stosownej instalacji zlokalizowanej poza terenem Gminy Kuźnia Raciborska.

2.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy p.z.p.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.    Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.    Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

5.    Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zadania: 60 dni od daty zwarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

I TECHNICZNYM

1.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1)    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)    Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

·       wykonanie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

-        co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto, potwierdzonej, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

3)    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

·       dysponowanie przy realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą – kierownikiem budowy          posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, której doświadczenie wynosi minimum 5 lat licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych,

·       dysponowanie przy realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, min. 3   lata doświadczenia.

4)    Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Potwierdzeniem spełniania ww. warunku przez Wykonawcę, będzie złożenie podpisanego Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 1 do SIWZ.

2.    Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy                w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.

1)    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 1 - oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę.

2)    W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Wykazu robót budowlanych - na załączniku nr 4 – Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, określonego przez Zamawiającego w rozdziale 2 pkt V ppkt 2 SIWZ- z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (opinie, referencje, protokoły odbioru). Dokumenty te należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3)    W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a.)  Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, (zgodnie z postanowieniami rozdziału 2 pkt V ppkt 3 SIWZ) – na załączniku nr 5 Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

b.)  Oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby uczestniczące                w wykonaniu zamówienia, spełniających wymogi rozdziału 2 pkt V ppkt 3 SIWZ – na załączniku nr 6 - oryginał lub kopia oświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4)    W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.   na załączniku nr 2 - oryginał lub kopia poświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

b)    Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do    rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.- na załączniku nr 3 - oryginał lub kopia oświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

c)    Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert -oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

d)    Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

                                     

Uwaga!

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Sekciji III pkt 2 ppkt 3).

3.    Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty zgodnie z przepisami § 4 Rozporządzenia z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz, U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III pkt 2 ppkt 3) b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

·       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.    Inne dokumenty

1)    Wypełniony formularz OFERTA (wg załączonego do SIWZ druku).

2)    Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami rozdziału 4 pkt. II SIWZ.

3)    Informacja o podwykonawcach - jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia zobowiązany jest to wskazać w formularzu oferty oraz na załączniku nr 5, określając rodzaj powierzonej części zamówienia podwykonawcom.

4)    Dowód wniesienia wadium.

Opcjonalnie:

5)    Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów lub składania ewentualnych wyjaśnień, związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego, określające         zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań                          w imieniu wykonawcy. Upoważnienie należy złożyć w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Wykonawcy.

Uwaga:

Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie           figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

6)    Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania          w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy konsorcjum).

5)    Informacja na temat wadium.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy).

                             

6)    Zaliczki

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7)    Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

1.    Określenie trybu zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

2.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena (koszt) - 100% - najniższa cena

3.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze wykonawcy.

4.    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Dopuszczalne zmiany postanowień oraz określenie warunków zmian:

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.         Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian, o których mowa powyżej, postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

1.1.        Zmiany niemające wpływu na termin wykonania umowy:

a)    zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy,

b)    zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,

1.2.        Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

a)    możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas  opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

·       przekazanie terenu budowy.

·       przekazanie dokumentów budowy.

b)    możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymania i wznowienia robót, ze względu na:

·       przedłużenie procedury przetargowej,

·       zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych uniemożliwiających kontynuowanie realizacji niniejszej umowy, wówczas termin wykonania niniejszej umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych.

·       technologię wykonywania prac,

·       działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej.

c)    Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy,       jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1.3.        Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

a)    zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b)    obniżenie kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,

c)    rezygnacja z wykonania części robót,

2.    Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

2.1  Sposób inicjowania zmian:

a)    Zamawiający:

·       wnioskuje do wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

·       wnioskuje, aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany,

b)    Osoby występujące po stronie Zamawiającego:

·       wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

c)    Wykonawca:

·       wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

2.2      Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2.3      Zmiana postanowień zawartej umowy w wyniku wprowadzenia zmian opisanych powyżej może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

5.    Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

         a)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w załączeniu do ogłoszenia (pobierz)

         b)     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w budynku Urzędu               Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 2 - po złożeniu zamawiającemu wniosku o przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub za zaliczeniem pocztowym.

6.    Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 4 (sekretariat Urzędu).

Termin składania ofert upływa dnia 2011-09-08 godz. 09.00.

7.    Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-09-08 godz. 09.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 3 (sala narad).

8.    Termin związania z ofertą.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

10. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy).

Nie dotyczy.

11. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie.

                                                                                            / - / Burmistrz Miasta

Kuźnia Raciborska

                                   mgr Rita Serafin

                       

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Remont hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w miejscowości Kuźnia Raciborska, ul. Piaskowa 28
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.08.2011 15:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż