w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielone przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska

Uchwała Nr XXX/324/2013

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielone przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 5c pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

Przedszkola prowadzone przez Gminę Kuźnia Raciborska zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie.

§ 2

Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą wymiar, o którym mowa § 1 w kwocie 1,00 zł.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr X/116/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska.  

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielone przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2013 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż