w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego drogowego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych gminy Kuźnia Raciborska

 

Uchwała Nr X/98/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 września 2015 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego drogowego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), w związku z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.915) oraz art. 46 ust. 1 pkt 9 lit. a i art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 , ze zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

Uchwala się Regulamin przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego drogowego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych gminy Kuźnia Raciborska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

 

Załącznik do uchwały Nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16 września 2015 roku

 

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT W ŚRODKACH PUBLICZNEGO DROGOWEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

§ 1

Przepisy ogólne

1. Niniejsze przepisy, zwane dalej regulaminem, określają warunki przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami publicznego drogowego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

2.Regulamin przewozu osób, bagażu i zwierząt jest zbiorem praw i obowiązków dla:

  a) operatora publicznego transportu zbiorowego,

  b) pasażera,

  c) obsługi autobusu,

  d) kontrolera biletów.

3.Wysokość opłat za przejazd oraz przewóz bagażu ręcznego i zwierząt autobusami operatora  określają odrębne przepisy .

4.Do przejazdu autobusami upoważniają tylko aktualne bilety operatora, a w szczególności:

  a) bilety jednorazowe (paragony) o wartości zgodnej z obowiązującą taryfą, zakupione u kierowcy
   w autobusie, ważne tylko na kursie, na którym zostały zakupione,

  b) okresowe bilety – miesięczne.

5. Operator może zastosować promocyjne ceny biletów.

§ 2

Warunki zawierania umowy przewozu

1.Umowę przewozu osób, bagażu i zwierząt zawiera się przez nabycie biletu na przejazd bezpośrednio po wejściu do pojazdu, a w przypadku osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych przez zajęcie miejsca w pojeździe.

2.Odpowiednim dokumentem przewozu potwierdzającym zawarcie umowy przewozu jest:

  1) ważny bilet papierowy, zgodny z cennikiem i strefą taryfową, zakupiony niezwłocznie po wejściu do pojazdu,

  2) przysługujące pasażerowi uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych mogą być realizowane pod warunkiem posiadania i okazania ważnego dokumentu. potwierdzającego nabycie stosownych uprawnień.

§ 3

Prawa i obowiązki operatora

1.Operator zobowiązany jest do ogłoszenia w autobusach informacji o aktualnej taryfie opłat, informacji o zasadach korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych, o wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.

2.Operator zobowiązany jest do umieszczania na przystankach rozkładów jazdy.

3. Zakup biletu może nastąpić wyłącznie podczas postoju autobusu na przystanku.

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu uzyskania pomocy kierowca autobusu ma prawo zatrzymać autobus i wezwać funkcjonariuszy policji , względnie zjechać z trasy i podjechać do najbliższego posterunku policji .

5.Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, zmiany kierunku jazdy spowodowane siłą wyższą, zarządzeniem organów dotyczących ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

§ 4

Prawa i obowiązki pasażera

1. Wsiadanie i wysiadanie do i z pojazdu jest dozwolone wyłącznie na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu autobusu. Pasażerowie nie powinni utrudniać wejścia i wyjścia z autobusu innym pasażerom.

2.Zabrania się w autobusie palenia tytoniu, używania elektronicznych papierosów (czyli tzw.
e-papierosów) oraz picia alkoholu, spożywania pokarmów mogących zabrudzić współpasażerów
i wnętrze autobusu.

3.Zabrania się przewożenia dziecka w wózku w przypadku braku jego zabezpieczenia specjalnym szelkami.

4.Pasażer zobowiązany jest posiadać przy sobie przez cały czas trwania jazdy ważny bilet
i okazywać go na żądanie osoby uprawnionej do kontroli biletów.

5.Pasażer korzystający z bezpłatnego lub ulgowego przejazdu zobowiązany jest posiadać przy sobie
i okazywać na każde żądanie osoby uprawnionej do kontroli biletów ważny dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

6.Pasażer odpowiada za szkody powstałe na skutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu.

7.W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerom tego pojazdu posiadającym ważny bilet na przejazd przysługuje prawo kontynuowania podróży pojazdem zastępczym z tym samym biletem.

§ 5

Prawa i obowiązki obsługi autobusu

1.Zabrania się kierowcy prowadzenia rozmowy z pasażerami w czasie jazdy.

2.Kierowca po zakończeniu czynności związanych z zakończeniem kursu (podczas ich wykonywania pasażerowie nie mogą przebywać w autobusie) zobowiązany jest podjechać niezwłocznie na przystanek w celu umożliwienia oczekującym pasażerom zajęcia miejsca w pojeździe.

3.Obsługa autobusu może odmówić przewozu lub usunąć z autobusu osoby:

a) nietrzeźwe,

b) powodujące zabrudzenie wnętrza autobusu,

c) używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe i wulgarne,

   d) zagrażających bezpieczeństwu pasażerów, ich mieniu oraz mieniu operatora,

   e) nie przestrzegające obowiązujących przepisów prawnych.

§ 6

Prawa i obowiązki w zakresie kontroli biletów

1.Przy wykonywaniu kontroli biletów operator może korzystać z własnych kontrolerów biletów lub kontrolerów organizatora.

2.Osoba kontrolująca dokumenty przewozu (bilety) albo dokumenty uprawniające do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu musi legitymować się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

3.Identyfikator powinien zawierać następujące informacje:

a) nazwę operatora,

b) numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu albo dokumentów uprawniających do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,

c) zdjęcie kontrolującego,

d) zakres upoważnienia,

e) okres ważności,

   f) pieczęć i podpis wystawcy (operatora).

4.W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu) albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego kontrolujący powinien pobrać właściwą należność – cenę biletu i opłatę dodatkową.

5.Kontroler biletów ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego w przypadku odmowy zapłacenia należności określonych w ust. 4.

6.Kontroler biletów ma obowiązek w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego wskazać miejsce, w którym ten ma pozostać do czasu przybycia funkcjonariuszy policji celem podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.

7.Kontroler biletów w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony (fałszowany) ma obowiązek zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go policji z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

§ 7

Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt

1.Pasażerowie mogą przewozić w autobusach bezpłatnie bagaż podręczny, za który uważa się wózek dziecięcy przy przewożeniu dzieci do lat 4, wózki inwalidzkie, zwierzęta domowe trzymane na kolanach, o ile nie są one uciążliwe dla innych pasażerów i są zabezpieczone przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody pasażerom oraz psy będące przewodnikami osób ociemniałych.

2. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

3. Opłacie za przewóz podlega każda sztuka bagażu ręcznego, którego wymiary przekraczają 60cm x 40cm x 20cm.

4.Zabrania się przewozu w autobusach przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała względnie odzieży, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd w szczególności takich jak: rowery, ostre narzędzia, otwarte naczynia ze smarami lub farbami, broń palna.

5. Przewóz psa może odbywać się wyłącznie pod opieką opiekuna - pasażera oraz pod warunkiem, że pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec, a opiekun psa posiada aktualne świadectwo szczepienia psa przeciw wściekliźnie.

6. Nadzór na przewożonym bagażem i zwierzętami należy do pasażera.

§ 8

Odwołania, skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00 w siedzibie operatora. Skargę rozpatruje operator w terminie 7 dni od dnia złożenia skargi. Na wniosek operator odpowiada w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

 

Informacja do BIP dot. stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16 września 2015r.

Wojewoda Śląski na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) stwierdził rozstrzygnięciem nadzorczym  NPII.4131.1.366.2015 z dnia 23 października 2015r. nieważność uchwały nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów komunikacji miejskiej oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Kuźnia Raciborska w całości, jako niezgodnej z art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1440).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego drogowego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2015 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż