Protokół nr XXXVI/2005

Protokół nr XXXVI/2005

z sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

w dniu 24.11.2005r.

Sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej odbyła się w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Słowackiego 4. Obrady rozpoczęły się o godz. 1430 a zakończyły ok. godz. 2100.

Lista obecności radnych, sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli w załączeniu.

W sesji ponadto udział wzięli:

 1. Ernest Emrich – Burmistrz Miasta
 2. Rita Serafin – Zastępca Burmistrza Miasta
 3. Andrzej Migus – Sekretarz Miasta
 4. Zbigniew Wojtyło – Skarbnik Miasta
 5. Józef Maślanka – radca prawny UM
 6. Wojciech Maroszek – dyrektor Biura Subregionu Zachodniego w Rybniku
 7. Mariola Trepiszczonek – dyrektor MOKSiR
 8. Wiesława Czogała – dyrektor MZO
 9. Ireneusz Wojcieski – dyrektor MBP
 10. Witold Ciuberek – dyrektor ZGKiM
 11. Kazimierz Worobiec – prezes GPWiK
 12. Zbigniew Grygier – dyrektor MOPS
 13. Jerzy Michalak – Referat IB

1. Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona powitał zebranych i otworzył obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności.

Na podstawie popisów na liście obecności Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad – obrady prawomocne, w sesji uczestniczyło 13 radnych.

Radni nieobecni: Krystyna Brakowiecka i Antoni Głowski.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej przedstawił Manfred Wrona.

Do przedstawionego porządku obrad Burmistrz Miasta Ernest Emrich zawnioskował o wprowadzenie projektów następujących uchwał:

1)      w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego,

2)    w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/205/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17.11.2004r. o ustaleniu  stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej,

3)    w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Miejskiej zgłoszone wnioski poddał pod głosowanie.

Wszystkie wnioski w obecności 13 radnych zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Manfred Wrona zaproponował, aby w porządku obrad wnioski ująć w następującej kolejności: wniosek pierwszy jako ppkt 6.13, wniosek drugi jako ppkt 6.10., natomiast wniosek trzeci jako ppkt 6.14. i poddał pod głosowanie cały porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej. Porządek obrad w obecności 13 radnych został zatwierdzony jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu nr XXXV/2005 z dnia 03.11.2005r.
 5. Prezentacja działalności Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku oraz rozważenie propozycji przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do związku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1.            porozumienia o współpracy i przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

6.2.            miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego miasta Kuźnia Raciborska,

6.3.            miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny centralne miasta Kuźnia Raciborska,

6.4.            miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska dla terenów działalności gospodarczej w miejscowości Rudy,

6.5.            zmiany uchwały o określeniu wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

6.6.            określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

6.7.            zmiany uchwały nr XXV/209/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 9.12.2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,

6.8.            podatku od środków transportowych,

6.9.            inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,

6.10.        zmiany uchwały nr XXIV/205/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17.11.2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,

6.11.        polityki oświatowej Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2005 – 2012,

6.12.        upoważnienia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do wystawienia weksla in blanco,

6.13.        wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego,

6.14.        ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,

6.15.        zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 1. Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu nr XXXV/2005 z sesji Rady Miejskiej w dniu 03.11.2005r.

Protokół nr XXXV/2005 z sesji Rady Miejskiej w dniu 03.11.2005r. w obecności 13 radnych został zatwierdzony jednogłośnie bez uwag.

5. Prezentacja działalności Zawiązku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku oraz rozważenie propozycji przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do związku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona powitał i przedstawił Wojciecha Maroszka dyrektora Biura Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku i udzielił głosu Sekretarzowi Miasta Andrzejowi Migusowi.

 

Andrzej Migus powiedział, że Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu  „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Projekt ten to program szkoleń dla pracowników szeroko rozumianej administracji samorządowej, w tym m.in. urzędników, nauczycieli i pracowników instytucji kultury. Wezmą w nich udział pracownicy Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych, łącznie 207 osobo/szkoleń różnego rodzaju. Realizacja projektu podniesie jakość usług świadczonych dla mieszkańców. Koszty szkoleń zostaną w 85% pokryte ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego natomiast w 15% ze środków budżetu gminy.

 

Wojciech Maroszek podziękował za zaproszenie i umożliwienie zaprezentowania działalności Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Dyrektor powiedział, czym zajmuje się związek, przedstawił jego strukturę organizacyjną i realizowane zadania, oraz różnice pomiędzy Euroregionem Silesia. Odnośnie projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej” powiedział, że gmina Kuźnia Raciborska, która nie jest członkiem związku musi ponieść koszty w wysokości ok. 11.000 zł.

Sekretarz Miasta dodał, że gdyby gmina była członkiem związku, skutkowałoby to odejściem od konieczności prefinansowania kosztów ogólnych projektu.

 

Manfred Wrona – nasza gmina składa się z trzech różnych obszarów tj. z części miejskiej, wiosek nadodrzańskich i części rudzkiej. Będą zachęcał do przystąpienia do związku.

 

Ernest Emrich uzupełnił wypowiedź Przewodniczącego informacją, że w okresie, kiedy gmina była członkiem Związku Gmin i Powiatów uczestniczył kilka razy w spotkaniach na których czuł się wyobcowany. Sądzi, że w przypadku członkostwa gminy w Związku Subregionu Zachodniego będzie inaczej, choćby ze względu na bliskość terenu i spraw do rozwiązania, oraz ludzi uczestniczących w spotkaniach. Powiedział, że z wypowiedzi dyrektora można odnieść wrażenie, iż związkowi zależy również na tych gminach, które jeszcze do związku nie należą. Zapewnił, że przedłoży radzie projekt uchwały o przystąpieniu Gminy Kuźnia Raciborska do Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.

 

Julian Zieliński -  osobiście popieram przynależność naszej gminy do związku.

 

Wojciech Maroszek – strategia Subregionu musi być zgodna ze strategią poszczególnych gmin, nawet tych, które do związku nie należą, stąd nasze wystąpienia w celu uzgodnienia pewnych spraw. Związek funkcjonuje na rzecz całego regionu.

 

Manfred Wrona – „duży może więcej”, dlatego z naszej strony jest wola przystąpienia do związku, pozostaje tylko przygotowanie i podjęcie stosownej uchwały.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. porozumienia o współpracy i przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i udzielił głosu Sekretarzowi Miasta.

Andrzej Migus – program obejmuje lata 2006 – 2009. 85% kosztów szkoleń zostanie zrefundowane przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapotrzebowanie na takie szkolenia w ramach przedmiotowego projektu w mieście Kuźnia Raciborska to kilkadziesiąt kursów dla łącznie 155 osób. Część szkoleń to szkolenia językowe, do których gmina nie będzie dopłacała. Pracownicy będą ponosić koszty udziału w kursie w wysokości 15%.

 

Ernest Emrich dodał, że załącznikiem do uchwały jest projekt porozumienia. Zapytał czy z chwilą przystąpienia gminy do związku będą możliwe zmiany zapisu porozumienia?

 

Wojciech Maroszek odparł „tak”.

 

Julian Zieliński zapytał czy pracownicy zobowiązani do pokrycia 15% kosztów udziału w szkoleniu będą chcieli w kursach brać udział?

 

Andrzej Migus - sądzę, że pracownicy nie będą wzbraniać się przed pokryciem w  części kosztów szkolenia

Innych pytań nie było, Manfred Wrona poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

6.2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego miasta Kuźnia Raciborska

Manfred Wrona odnośnie projektu uchwały powiedział, że jest to temat trudny z którym rada „walczy” od roku.

 

Ernest Emrich – wiele już dyskutowano na temat zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, jednak nadal są pewne obawy, co do uzasadnionych poprawek wysuniętych na posiedzeniu komisji. W związku z tym, że na dzisiejszej sesji nieobecna jest pani Ilona Affanasowicz, która te propozycje powinna najpierw przeanalizować mam prośbę, aby nie głosować nad podjęciem tych trzech uchwał tylko nad poprawkami do projektów. Nasze propozycje po sesji przekażemy pani Ilonie Affanasowicz w celu przeanalizowania.

 

Józef Maślanka – przeanalizowane poprawki zostaną wprowadzone do projektów uchwał na następnej sesji.

Sekretarz Miasta Andrzej Migus zaproponował, aby radni otrzymali kserokopię poprawek zgłoszonych na poszerzonym posiedzeniu komisji, zaakceptowanych przez  Burmistrza Miasta.

Propozycje autopoprawek dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego miasta Kuźnia Raciborska zostały przeanalizowane i zaakceptowane – stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  

Manfred Wrona – uzgodniono projekt uchwały, nad którym zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta nie będziemy głosować, lecz przekażemy do pracowni urbanistycznej w celu przeanalizowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona zapytał „kto jest za tym, aby projekt uchwały nie poddawać dzisiaj pod głosowanie”?

Za wnioskiem głosowało 13 radnych. Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały przedstawi się radnym do uchwalenia na następnej sesji.

6.3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny centralne miasta Kuźnia Raciborska

Omówiono propozycje poprawek do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny centralne miasta Kuźnia Raciborska, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z tym, że projekty i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, a ochronę zabytków i opiekę nad nimi uwzględnia się przy sporządzaniu lub aktualizacji takich planów, dłuższa dyskusja odbyła się na temat ewidencji zabytków usytuowanych na terenie gminy. Pracownicy pracowni urbanistycznej przedstawili listę zabytków z terenu gminy, którą radni nie zaakceptowali. Stwierdzili, że niektóre obiekty ujęte na liście nie stanowią żadnych zabytków, natomiast niektóre zabytki na liście się nie znalazły.

Wojciech Kudla – na posiedzeniu komisji ustaliliśmy, że ta lista nie powinna obejmować budynki jednorodzinne, ponieważ ustanowienie domu zabytkiem pociąga za sobą problemy dla jego właścicieli a także i być może dla gminy.

 

Rita Serafin dodała, że ujęcie konkretnego obiektu w gminnej ewidencji zabytków wiąże się z tym, że jego właściciele przy jakichkolwiek pracach remontowych, konserwatorskich lub w otoczeniu zabytku muszą wystąpić do wojewódzkiego konserwatora zabytków o pozwolenie i pokrywać koszty badań, wykonania dokumentacji i zakresu prac.

 

Manfred Wrona – niektórzy mieszkańcy mogą nie być zainteresowani tym, aby ich dom stanowił zabytku, co wtedy?  Mogą zwrócić się do gminy, która ich nieruchomość ujęła na liście zabytków o środki na remont.

 

Romana Serafin dodała, że pani Ilona Affanasowicz na posiedzeniu komisji powiedziała, iż bardzo trudno jest „odkręcić” obiekt, który został ujęty w ewidencji zabytków.

 

Tadeusz Kobylański – w takim razie wybierzmy kilka obiektów, które rzeczywiście stanowią zabytki.

 

Rita Serafin – na liście dostarczonej przez pracownię urbanistyczną ujęte zostały również budynki w których nikt nie mieszka. 

 

Józef Maślanka - sporządzając gminną ewidencję zabytków należy mieć umiar. Odnośnie ewentualnych roszczeń właścicieli zabytków w stosunku do gminy, która ich nieruchomość ujęła na liście zabytków to sprawę rozeznam i przedstawię na następnej sesji.

 

Andrzej Migus – proponuję ująć wszystkie te obiekty, na których nam zależy.

 

Manfred Wrona – uważam, że w ewidencji zabytków powinny znaleźć się wszystkie te obiekty, które należy chronić, natomiast co do budynków prywatnych proponuję przed wpisaniem ich na listę sprawę przedstawić i uzgodnić z ich właścicielami. Wnioskuję, aby tę sprawę przekazać do komisji, której członkami winny być osoby znające teren gminy i jego historię oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i pracowni urbanistycznej.

 

Janusz Brzeźniak - proponuję powołać zespół do przeanalizowania wartości historycznych obiektów i budowli usytuowanych na terenie gminy w celu ujęcia ich na liście zabytków. Uważam, że należy tak postępować, aby właścicielom tych obiektów nie przysporzyć problemów.

 

Józef Maślanka – rada do pracy w zespole może wydelegować radnych.

Innych wniosków ani uwag nie było, Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnych z zapytaniem „kto jest za tym, aby odstąpić od głosowania nad projektem uchwały”?

Za wnioskiem głosowało 13 radnych.

 

6.4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska dla terenów działalności gospodarczej w miejscowości Rudy

Andrzej Migus powiedział, że chodzi tu o usystematyzowanie uchwały zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów o tworzeniu prawa miejscowego, uzupełnienie znaków interpunkcyjnych i przeanalizowanie autopoprawek.

Wszystkie propozycje autopoprawek do projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska dla terenów działalności gospodarczej w miejscowości Rudy zgłoszone na posiedzeniu komisji zostały omówione i zaakceptowane. Propozycje te stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Po omówieniu poprawek Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnych z zapytaniem „kto jest za tym, aby odstąpić od głosowania nad projektem uchwały”?

Za wnioskiem było 13 głosów.

6.5. zmiany uchwały o określeniu wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona odczytał projekt uchwały i udzielił głosu Skarbnikowi Miasta.

 

Zbigniew Wojtyło powiedział, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Ordynacja podatkowa należy dokonać zmiany wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

Manfred Wrona poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

6.6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Manfred Wrona poprosił Skarbnika Miasta o omówienie wysokości stawek podatku od nieruchomości zaproponowanych przez Burmistrza Miasta i pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Budżetu i Finansów.

 

Zbigniew Wojtyło omówił poszczególne propozycje stawek podatku, porównał wzrost proponowanych stawek do stawek roku ubiegłego, oraz zapoznał z wysokością stawek obowiązujących w sąsiednich gminach.

Uwag ani pytań nie było, Manfred Wrona poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

6.7. zmiany uchwały nr XXV/209/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 9.12.2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Zbigniew Wojtyło – Burmistrz Miasta proponuje w uchwale nr XXV/209/2004 wprowadzić dodatkowo dwie zmiany. Jedna propozycja dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, natomiast druga propozycja dotyczy zwolnień budynków i gruntów stanowiących własność gminy, o ile nie są we władaniu, posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Manfred Wrona powiedział, że byłoby dobrze znać skutki finansowe zwolnień wynikających z wprowadzenia w uchwale nr XXV/209/2004 pkt 6.

Uwag ani pytań nie było, Manfred Wrona poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

6.8. podatku od środków transportowych

Propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok omówił Skarbnik Miasta Zbigniew Wojtyło. Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

6.9. inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

Zbigniew Wojtyło – proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie kwestii związanej z inkasem podatków. Do tej pory inkasenci byli w uchwale wymienieni z imienia i nazwiska i zdarzało się, że były problemy z poborem podatków. Tak było np. w przypadku zmiany sołtysa w Rudach. Zebranie wiejskie wybrało nowego sołtysa, Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę w sprawie inkasa, która nie weszła w życie przed terminem poboru podatków. W tej uchwale Burmistrz Miasta proponuje wyznaczyć na inkasentów sołtysów poszczególnych sołectw bez wymieniania z imienia i nazwiska oraz wyznaczenie na inkasenta panią Grażynę Til, inspektora Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

6.10. zmiany uchwały nr XXIV/205/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17.11.2004 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej natomiast zmiany przedstawił Skarbnik Miasta.

Uwag ani pytań nie było, w związku z tym Manfred Wrona poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

6.11. polityki oświatowej Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2005 – 2012

Manfred Wrona -  od wielu miesięcy zastanawiamy się jak zrestrukturyzować gminną oświatę. W 2006 roku w budżecie oświaty zabraknie pieniędzy i gmina będzie musiała ją dofinansować o ok. 4 mln zł. Jednak poprzez wprowadzenie oszczędności związanych z restrukturyzacją, sytuacja finansowa oświaty nie ulegnie poprawie, ponieważ na terenie naszej gminy oświata jest bardzo droga, świadczą o tym cyfry.

 

Julian Zieliński powiedział, że projekt Polityki oświatowej był przez Komisję Oświaty analizowany od dwóch lat i w końcu pozytywnie zaopiniowany. Z ubolewaniem stwierdził, że szkoda, iż dopiero dzisiaj wszyscy dowiadują się o tym, że zaoszczędzimy niewiele, (cyt.) „każdy z nas powinien teraz mieć moralnego kaca”

 

Manfred Wrona – w naszej gminie oświata jest bardzo droga i pomimo, iż pozostaną dwa duże ośrodki to i tak koszty na oświatę będą równie wysokie.

 

Wiesława Czogała – to co powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej tak do końca nie jest prawdą, ponieważ wyliczono, że po przeniesieniu dzieci powstałoby tylko dwa oddziały więcej, a największe koszty w oświacie stanowią wynagrodzenia nauczycieli i koszty remontów placówek.

 

Marcelina Waśniowska – popieram wypowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przenosząc szkoły wiejskie do miasta tracimy dodatki przyznawane dla szkół wiejskich.

Innych uwag nie było, Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała została podjęta 11 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się.

6.12. upoważnienia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do wystawienia weksla in blanco

Zbigniew Wojtyło powiedział, że gmina przystąpiła do realizacji Projektu „Program stypendialny gminy Kuźnia Raciborska 2005 – 2006”. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą 42.100 zł i zostaną pokryte z przyznanej dotacji, którą gmina otrzyma na zasadach określonych w umowie dotacji. Jednym z warunków umowy jest wystawienie weksla in blanco oraz notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako zabezpieczenie przyznanej dotacji, gdyby dotacja została niewłaściwie wykorzystana. Wystawienie weksla spowoduje powstanie zobowiązania wekslowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

6.13. wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

           

6.14. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej

Zbigniew Wojtyło – w projekcie uchwały budżetowej na 2006 rok określona jest dotacja dla zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, stąd konieczność podjęcia powyższej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

6.15. zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zmiany w budżecie przedstawił Skarbnik Miasta Zbigniew Wojtyło.

Po omówieniu zmian radny Tadeusz Kobylański zapytał o zwiększenia w rozdziale 75023 dot. środków przeznaczonych na zakup samochodu służbowego. Stwierdził „ 90.000 zł na zakup samochodu to bardzo duża kwota. Zamierzacie chyba za taką kwotę kupić jakieś luksusowe auto”?. Powiedział, że nie jest przeciwny, ale chciałby znać zamiary władz.

Ernest Emrich – nie jest to samochód mój osobisty, ale gminny. Obecny samochód jest stary i bardzo często się psuje.

 

Manfred Wrona – jest to samochód Daewo Espero z 1996 roku zakupiony za 39.000 zł, w grudniu br. się zamortyzuje. Wymiana samochodu choćby ze względu na bezpieczeństwo użytkowników jest konieczna i jeżeli w tym roku gmina samochodu nie kupi, to w roku przyszłym będzie bardzo trudno to uczynić. Myślę, że cała kwota nie zostanie wykorzystana, ale ogłaszając przetarg musimy mieć ją w budżecie zabezpieczoną.

 

Sylwester Larysz – pod koniec roku można kupić samochód dużo taniej, ponieważ salony oferują duże upusty i różnego rodzaju promocje.

 

Janusz Brzeźniak powiedział, że wątpliwości dotyczące tej kwestii były, są i będą. Zapytał „jak się ma 10-cio letni samochód gminny do 40-to letnich samochodów OSP? Jak społeczeństwu to tłumaczyć?”  Powiedział, że jest wiele innych, ważnych spraw nie załatwionych z powodu braku pieniędzy jak np. ocieplenie budynku Ośrodka Zdrowia i chciałby posiadać argumenty do obrony przed atakiem społeczeństwa. Stwierdził, że reprezentuje interesy mieszkańców i pragnie opierając się o argumenty, ludziom tę sprawę wytłumaczyć.

 

Manfred Wrona – będę w stanie mieszkańcom tę sprawę wytłumaczyć.

Odnośnie zmian w budżecie Jan Stanek zapytał „dla jakiego sołectwa będzie przeznaczona kwota 500 zł rozdz.92109”?

 

Ernest Emrich odpowiedział, że kwota ta przeznaczona jest na zorganizowanie Dnia Seniora, jednak nie wskazujemy konkretnego sołectwa.

Innych pytań ani uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała została podjęta 11 głosami, 1 głos był przeciw i 1 głos wstrzymujący się.

Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.

7. Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności.

Informację z międzysesyjnej działalności przedstawił Burmistrz Miasta Ernest Emrich – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona przedstawił następujące sprawy:

1)      poinformował, że 15 listopada br. prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji złożył do Rady Miejskiej projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

2)      przedstawił propozycję dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu włączenia się gminy Kuźnia Raciborska do programu zdrowotnego i dofinansowanie zakupu ambulansu do poboru krwi. Informacji dodatkowych w tej sprawie udzielił Skarbnik Miasta Zbigniew Wojtyło.

3)      poinformował, że złożone do Euroregionu Silesia dwa wnioski nie uzyskały wystarczającej ilości punktów do uzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów programu INTERREG III,

4)       zaproszenie do Gliwic na adwentowe Dni Skupienia,

5)      ofertę Związku Gmin Śląska Opolskiego przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do związku,

6)      zaproszenie na Jarmark Adwentowy, który będzie odbywał się w Starym Opactwie w Rudach w każdą z czterech niedziel adwentowych,

7)      podziękowanie Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego za podjęcie na apel związku, uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla wniosku Rady Miejskiej w Kluczborku do Trybunału Konstytucyjnego. Blisko 100 rad gmin z 6 województw podjęło uchwały. Prezes Trybunału w dniu 31.08.br. powiadomił o wszczęciu postępowania.

Manfred Wrona - w związku pozyskaniem od jednego z dyrektorów Zarządu Dróg Wojewódzkich informacji, że po wykonaniu projektu na budowę kładek na moście w Kuźni Raciborskiej i w Rudach nie wiadomo czy prace będą wykonywane, uważam, że należy zorganizować spotkanie i sprawę te wyjaśnić.

9. Interpelacje i zapytania

10. Wnioski

 

Janusz Brzeźniak

1)      prawdopodobnie Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu nosi się z zamiarem likwidacji punktu rejestracji bezrobotnych z terenu naszej gminy w Kuźni Raciborskiej. Należy wyjaśnić czy te plany Urząd zamierza wprowadzić,

2)      czy wydano zezwolenie na budowę parkingu strzeżonego w Kuźni Raciborskiej? Gdzie będzie jego lokalizacja?

3)      czy byłaby możliwość zorganizowania wyjazdów dzieci na basen?

4)      jakie są zamiary w stosunku do Baru „Przystanek”?

 

Wiesława Czogała – wyjazdy na basen organizuje ZSO w Rudach w ramach lekcji wf. Dyrektorzy mają możliwość organizowania wyjazdów, wykorzystywać mogą w tym celu autobus szkolny.  Dzieci pokrywałyby koszt basenu i paliwa.

 

Ernest Emrich – jeden z mieszkańców wystąpił z wnioskiem o wydzierżawienie terenu pod parking. Sprawa jest rozpatrywana. Odnośnie Baru „Przystanek” poinformuję, że czekamy na wykreślenie hipoteki i wypis z księgi wieczystej. Gdy na nieruchomości nie będzie obciążenia, zamierzamy ją sprzedać.

 

Manfred Wrona 

1)      w Rudach została wyremontowana ta część mostu po której ludzie nie przechodzą. Należy  interweniować w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rybniku, aby wykonali remont tej strony mostu w Rudach, po której przechodzą ludzie,

2)      w związku ze zniszczeniem tablicy ogłoszeń w Rudach naprzeciw szkoły należy wyegzekwować jej ustawienie.

Ingeborga Depta – zamontować poręcze przy stromych schodach stanowiących wejście do świetlicy w Budziskach.

 

Julian Zieliński przypomniał, że zbliża się styczeń i sportowcy będą chcieli znać zasady korzystania z hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej.

 

Wojciech Kudla – ze względu na bezpieczeństwo dzieci należy wprowadzić całkowity zakaz poruszania się samochodów po podwórku szkolnym Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej. Na następnej sesji zaproponuję zmianę kierunku jazdy autobusu szkolnego. Wnioskuję także o zmianę sposobu zgłaszania interpelacji i wniosków. Proponuję, aby zgłaszano je przed sesją lub wcześniej na piśmie.

 

Manfred Wrona – Rada Powiatu praktykuje zgłaszanie interpelacji na początku sesji tak, aby merytoryczny pracownik mógł przygotować stosowne dokumenty do udzielenia odpowiedzi. Nic nie przeszkadza abyście państwo zgłaszali na piśmie.

 

Andrzej Migus – nie ma żadnego problemu, aby interpelacje zgłaszać przed sesją.

 

Janusz Brzeźniak – stwierdzam, że dawno nie analizowaliśmy działalności OSP. Uważam, że aby dowiedzieć się wielu spraw i zapoznać z problemami, należy taką sesję zorganizować.

 

Franciszek Kozłowski – Komisja Przestrzegania Prawa co roku organizuje spotkania z prezesem OSP i przedstawicielami poszczególnych jednostek. Spotkanie takie planuję zorganizować w grudniu br.

Uzupełniając wypowiedź J. Zielińskiego dot. korzystania z hali sportowej powiedział, że był ostatnio świadkiem nie wpuszczenia na halę sportową młodzieży z trenerem. Stwierdził, że hala nie powinna być zamknięta, powinna służyć wszystkim mieszkańcom, a zwłaszcza młodzieży.

 

Julian Zieliński dodał, że dyrektor szkoły posiada grafik korzystania z hali sportowej i w przypadku, gdy dana grupa nie jest ujęta, to sprzątaczka nie ma obowiązku wpuszczenia jej na halę.

 

Alfons Mazurek – każdego roku sołtysi składają Burmistrzowi wnioski do budżetu. Od lat wnioskuję o zadaszenie przystanku autobusowego, niestety nadal nic w tym zakresie nie zrobiono.

 

Manfred Wrona – w związku z tym, że brak jest jednoznacznej interpretacji w sprawie statusu przystanków autobusowych, a z przystanku tego korzystają dzieci dojeżdżające do szkoły w Rudach zastanawiamy się jak temat ten rozwiązać. Zapewniam, że postaramy się ująć to zadanie w budżecie na 2006 rok.

 

Alfons Mazurek  - szkoda, że nikt nie poprosił sołtysów na spotkanie, na którym analizowano propozycje do projektu budżetu na 2006 rok. Ponadto mam kilka uwag:

1) odnośnie wozu strażackiego, jakim dysponuje OSP w Rudzie Kozielskiej, to powiem, że jest nam bardzo wstyd z tego powodu, że nie możemy brać udziału w akcji ze względu na niezdatny samochód strażacki. Mieliśmy możliwość pozyskania samochody strażackie z zachodu, jednak nie zabiegaliśmy o nie, ponieważ w budżecie nie było zabezpieczonych środków na ten cel. Stąd prośba do radnych, aby uchwalając budżet mieli na uwadze nasz problem.

2) Dwa lata proponujemy ujęcie w budżecie gminy środków na dofinansowanie budowy chodnika przez wieś. Potworzyły się dziury i zapadnięcia i będzie problem, gdy któryś z mieszkańców połamie nogi.

3) Wnioskuję, aby wystąpić do Zarządu dróg o pomalowanie pasów – przejście dla pieszych przy sklepie w Rudzie Kozielskiej.

4) Zmienił się rozkład jazdy autobusu linii 44. Przedstawię Burmistrzowi propozycje rozkładu jazdy z prośbą o wejście w kontakt z przewoźnikiem.

 

Ernest Emrich – rozkład jazdy autobusów został zmieniony na wniosek uczniów dojeżdżających do szkół, a trudno jest dopasować rozkład jazdy każdemu oddzielnie.

Radny Alfons Mazurek dodał, że został zlikwidowany kurs wieczorny, który jest bardzo potrzebny.

 

Manfred Wrona – po raz pierwszy opracowaliśmy pierwszą wersję projektu budżetu biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszone „życzenia” i okazało się, że na zrealizowanie wszystkich zadań trzeba byłoby mieć ok. 30 mnl zł. Dlatego też ujęliśmy w projekcie budżetu zadania niezbędne, a środki staraliśmy się rozdysponować proporcjonalnie. Bardzo proszę o rozważne podejście do projektu, tym bardziej, że w 2006 roku subwencja ogólna dla gminy zostanie obniżona o 17% w stosunku do 2005 roku. Stąd podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

O ustalenie terminu spotkania opłatkowego i podania z odpowiednim wyprzedzeniem poprosiła Romana Serafin. Powiedziała, że jest to związane z tym, że harcerze przywiozą światełko betlejemskie i tradycyjnie zamierzają wręczyć radzie.

 1. Zamknięcie obrad

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej został wyczerpany, Manfred Wrona dziękując za udział w sesji zamknął obrady.

 

Protokół sporządziła Elżbieta Podolec

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXVI/2005
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2005 13:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż