w sprawie nadania statutu Przedszkolu w Turzu

Uchwała nr XXXI/283/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 października 2008r.

 

w sprawie nadania statutu Przedszkolu w Turzu

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póź.zm.) oraz art.58 ust.6 w związku z art.5 ust.2 pkt 1 i art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz.2572 z póź. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Nadaje się Akt założycielski dla Przedszkola w Turzu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadaje się Statut dla Przedszkola w Turzu w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

 

 

 


       Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/283/2008     

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 października 2008r.

AKT

ZAŁOŻYCIELSKI  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

z dniem 1 września 2008 r. zakłada przedszkole o nazwie:

PRZEDSZKOLE W TURZU

 

z siedzibą w TURZU przy ul. Raciborskiej 42,

którego organem prowadzącym jest

Gmina Kuźnia Raciborska.


 

 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/283/2008     

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 października 2008r.

Statut Przedszkola w Turzu

            Niniejszy statut opracowany został na podstawie:

Ø      Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.),

Ø      Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.,)

Ø      Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr XVIII/161/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzu oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr XVIII/162/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Turzu.

Wstęp

ROZDZIAŁ  I

§ 1.

1.       Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1)       Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Turzu,

2)       Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z póź. zm),

3)       Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola w Turzu,

4)       Dyrektorze, – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola w Turzu

5)       Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów przedszkola,

6)       Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono oddział w Przedszkolu,

7)       Organie prowadzącym Przedszkole – należy przez to rozumieć Gminę Kuźnia Raciborska,

8)       Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Katowicach.

NAZWA PRZEDSZKOLA

§ 2.

1.  Nazwa Przedszkola brzmi:

1)       Przedszkole w Turzu.

2)       Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Raciborskiej 42 w Turzu,

Gmina Kuźnia Raciborska,

INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 3.

1.       Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Kuźnia Raciborska, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

2.       Zadania organu prowadzącego reguluje art.5 ust.7 Ustawy.

3.       Przedszkole jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa.

§ 4.

1.       W Przedszkolu obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

2.       Przedszkole jest przedszkolem jednooddziałowym, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

3.       Zajęcia odbywają się na jedną zmianę.

4.       Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii w roku szkolnym określone są w arkuszu organizacyjnym Przedszkola.

5.       Przedszkole posługuje się pieczęcią o treści:

Przedszkole w Turzu

Turze; ul. Raciborska 42

47-420 Kuźnia Raciborska

§ 5.

1.       Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

1)       zapewnia dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju w oparciu o zasady tolerancji, sprawiedliwości zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka.

2)       umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej i etnicznej.

3)       na życzenie rodziców dzieci organizuje się zajęcia z religii na terenie placówki.

4)       umożliwia korzystanie z pomocy specjalistów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla dzieci uzdolnionych oraz wykazujących opóźnienia, w celu przebadania ich przez psychologa, pedagoga, logopedę dla ustalenia prawidłowych kierunków pracy

5)       przedszkole może przyjąć dziecko niepełnosprawne na podstawie orzeczenia lekarza leczącego i opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o zdolności dziecka do przebywania w grupie rówieśniczej

2.       Przedszkole sprawuje opiekę nad wychowankami w czasie pobytu w przedszkolu, w trakcie wycieczek, spacerów.

3.       W czasie wycieczki poza terenem miejscowości do opieki nad dziećmi Przedszkole może angażować rodziców tak, aby zapewnić na każde 10 wychowanków, co najmniej jednego opiekuna.

4.       Przedszkole, we współpracy z MOPS, sprawuje indywidualną opiekę nad dziećmi, które z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebują szczególnych form opieki, w tym stałej lub doraźnej pomocy materialnej.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

§ 6.

1.       Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej.

2.       Przedszkole realizuje zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)       obejmuje opieką wszystkie zapisane dzieci i zapewnia im bezpieczeństwo oraz optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju,

2)       przygotowuje dzieci do podjęcia nauki szkolnej,

3)       kształtuje i rozwija aktywność dziecka,

4)       współdziała z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i stymuluje rozwój wychowanków.

3.       W sytuacjach pogorszenia się zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

4.       W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym powiadomieniem rodziców.

§ 7.

1.       Najważniejsze zadania opiekuńcze to:

1)       rozpoznawanie potrzeb i możliwości fizycznych i psychicznych dzieci (prowadzenie obserwacji pedagogicznej i jej dokumentowanie),

2)       poznanie środowiska rodzinnego wychowanka (warunki materialne, mieszkaniowe, stosunki rodzinne, metody oddziaływań wychowawczych rodziców),

3)       odbywanie grupowych i indywidualnych spotkań z rodzicami w celu przekazana informacji o dzieciach oraz o sprawach dotyczących życia w placówce,

4)       podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez indywidualne rozmowy i zachęcanie do korzystania z biblioteki pedagogicznej przedszkola,

5)       prowadzenie pedagogizacji na zebraniach grupowych.

2.       Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

3.       Dzieci powyżej 13-go roku życia mogą odbierać młodsze rodzeństwo z placówki za pisemną zgodą rodziców.

4.       Odbieranie i wydawanie dzieci rodzicom odbywa się pod kontrolą nauczyciela lub woźnej oddziałowej.

5.       Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub osobie, którą pozbawiono praw rodzicielskich, bądź je ograniczono, co musi być udokumentowane sentencją w decyzji wyroku sądu.


 

ROZDZIAŁ  III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 8.

1.       Organami przedszkola są:

1)       Dyrektor Przedszkola

2)       Rada Rodziców

2.       Każdemu z organów zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz placówki oraz zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach.

3.       Spory między organami Przedszkola, na wniosek Dyrektora lub Rady Rodziców rozstrzyga Organ Prowadzący.

§ 9

4.       Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności Dyrektor Przedszkola:

1)       jest bezpośrednim przełożonym nauczycieli i pozostałych pracowników;

2)       tworzy warunki do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych;

3)       kształtuje twórczą atmosferę pracy w przedszkolu, tworzy właściwe warunki i atmosferę pracy;

4)       przedkłada do zaopiniowania Radzie Rodziców projekty planów pracy oraz zapoznaje ze sposobami ich realizacji.

5)       przedkłada Radzie Rodziców Przedszkola do zaopiniowania projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

6)       zapoznaje Radę Rodziców z planowanym i realizowanym planem finansowym przedszkola, stosowanie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedstawia projekt planu finansowego do zaopiniowania Radzie Rodziców Przedszkola.

7)       sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami;

8)       organizuje warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

9)       zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym.

10)   realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie określone w odrębnych przepisach;

11)   załatwia sprawy osobowe pracowników przedszkola;

12)   określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

13)    współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, działającymi na terenie przedszkola, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,

14)   administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;

15)   zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;

16)   egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałość o czystość o estetykę i dyscyplinę pracy;

17)   sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – obsługową;

18)   organizuje wyposażenie przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęty;

19)   nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli;

20)   organizuje okresowe inwentaryzacje;

21)   sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;

22)   dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Organem Prowadzącym i Radą Rodziców Przedszkola;

23)   Dyrektor Przedszkola przygotowuje projekt statutu i opracowuje roczny plan pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej przedszkola oraz przedszkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.

24)   Dyrektor przedstawia Organowi Prowadzącemu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, informacji o działalności przedszkola;

25)   Dyrektor przedszkola może być odwołany z funkcji kierowniczej:

a.       na własną prośbę,

b.       z inicjatywy organu, który powierzył funkcję kierowniczą lub na umotywowany wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 10.

5.       W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

1)       Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz Przedszkola.

2)       Rada Rodziców współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i Przedszkole.

3)       Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.

 

ROZDZIAŁ IV

RODZICE I WYCHOWANKOWIE

§ 11.

1.       Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.

2.       Rodzice mają prawo do:

a.       znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,

b.       uzyskanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c.       dokładnej znajomości "Statutu" oraz wglądu do niego zgodnie z życzeniem u dyrektora przedszkola,

d.       wspierania i finansowania przedszkola,

e.       wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.

3.       Przedszkole organizuje spotkania z rodzicami stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.


§ 12.

1.       Organy Przedszkola współdziałają ze sobą:

1)       dają każdemu możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych w statucie Przedszkola,

2)       zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.

 

ROZDZIAŁ  V

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 13.

1.       Czas pracy Przedszkola wynosi 5 godzin dziennie i przeznaczony jest na realizację podstawy programowej. Na wniosek Dyrektora organ prowadzący ustala czas pracy w danym roku szkolnym.

2.       Przerwa wakacyjna w miesiącach letnich ustalana zostaje corocznie w porozumieniu z organem prowadzącym.

3.       Przedszkole zapewnia w jednym oddziale łączonym realizację podstawy programowej dla dzieci sześcioletnich.

1)       dzieci przebywające w przedszkolu mają prawo do przerwy na śniadanie.

2)       wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala organ prowadzący.


§ 14.

1.       Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.

2.       Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 wychowanków.

3.       Rodzice w porozumieniu z dyrektorem placówki mają możliwość wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela.

4.       Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli.

5.       Program wybierany jest przez nauczyciela z zestawu programów zatwierdzonych do pracy z dziećmi przez MEN lub według programu autorskiego opracowanego w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej i zatwierdzonego przez organy placówki.

6.       Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

7.       Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć

umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1)       z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut

2)       z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

8.       Dyrektor podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

9.       W uzasadnionych przypadkach Dyrektor, na wniosek Rady Rodziców lub nauczyciela może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego. Zmiana jednak nie może nastąpić w ciągu trwania roku szkolnego.

10.   Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe:

1)       nauka religii;

2)       język mniejszości;

3)       Język obcy, zajęcia taneczne lub umuzykalniające inne płatne przez rodziców.

§ 15.

1.       Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia.

2.       Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

3.       W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1)       czas pracy oddziału,

2)       liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

3)       ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

4)       dodatkowe zajęcia finansowane ze środków poza budżetowych,

5)       terminy przerw pracy przedszkola

§ 16.

1.       Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców, z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

2.       Ramowy rozkład dnia określa ogólny podział czasu na zabawy, zajęcia, a szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel grupy z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.       Przedszkole realizuje cele statutowe w oparciu o posiadaną bazę materiałową

oraz teren przedszkola zagospodarowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

§ 17.

1.       Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)       salę przedszkolną dziennego pobytu dzieci,

2)       szatnie dla dzieci i personelu,

3)       łazienki dla dzieci.

2.       Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do ich wieku.

3.       Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

 

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 18.

1.       W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2.       Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1. określają przepisy zawarte w "Karcie Nauczyciela" oraz "Kodeksie Pracy".

§ 19.

1.       Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

§ 20.

1.       Podstawowe obowiązki nauczyciela to:

1)       nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną, dążyć do pełni rozwoju osobowości wychowanka i własnej,

2)       nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy, dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

3)       udziela pomocy w oparciu o własne obserwacje, obserwacje rodziców i opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

4)       doskonali umiejętności dydaktyczne oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej,

5)       współpracuje z rodzicami i środowiskiem w realizacji wszystkich działów wychowania przedszkolnego,

6)       prowadzi różne formy pedagogizacji rodziców oraz przynajmniej raz na semestr zajęcia otwarte dla rodziców,

7)       pracuje w zespołach samokształceniowych i aktywnie uczestniczy w ich działaniach,

8)       przestrzega zasad dyscypliny pracy,

9)       szanuje mienie społeczne,

10)   posiada dokumenty niezbędne do regulowania spraw osobowych i dostarcza na żądanie organów administracyjnych przedszkola, poddaje się okresowym badaniom zdrowia,

11)   działa w zakresie przewidzianym regulaminem Rady Pedagogicznej,

12)   nauczyciel prowadzi następującą dokumentację pedagogiczną oddziału - dzienniki zajęć, plany pracy, obserwacje wychowanków

13)   nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji naukowych i oświatowych.

§ 21.

1.       Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece jednemu nauczycielowi.

2.       Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VII

WSPÓŁPRACA Z  RODZICAMI

§ 22.

1.       Zaznajamianie rodziców z zadaniami wynikającymi z realizacji programu wychowania przedszkolnego.

2.       Informowanie o poziomie rozwoju i formach zachowania w trakcie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych, zajęć otwartych:

1)       spotkania grupowe będą się odbywały trzykrotnie w ciągu roku szkolnego,

2)       zajęcia otwarte,

3)       częstotliwość kontaktów indywidualnych uzależnia się od potrzeb sytuacyjnych.

ROZDZIAŁ  VIII

PLANOWANIE PRACY

§ 23.

1.       Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz odpowiedzialności za jej jakość:

1)       pisanie planów miesięcznych przez każdego nauczyciela,

2)       przedstawienie sprawozdań półrocznych i całorocznych Dyrektorowi dotyczących osiągnięć dzieci i nauczyciela,

3)       zaplanowanie współpracy dzieci sześcioletnich ze szkołą podstawową,

4)       codzienne prowadzenie zajęć zgodnie z ramowym rozkładem dnia i planem miesięcznym,

5)       regularne rejestrowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w formie zapisów w dzienniku, dbałość o estetykę i wystrój sal i korytarzy (gazetki ścienne, kąciki tematyczne).

6)       prowadzenie obserwacji pedagogicznych:

-         poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

-         dokumentowanie obserwacji dzieci.

2.       Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Raciborzu.

3.       Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

1)       poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

2)       ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

3)       włączenia rodziców w działalności przedszkola.

§ 24.

1.       Szczegółowe zadania innych pracowników przedszkola znajdują się w aktach osobowych każdego pracownika.

ROZDZIAŁ IX

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 25.

1.       Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

2.       Obowiązkiem wychowanka jest:

1)       przestrzeganie ustalonych zasad i reguł ustalonych w przedszkolach

2)       respektowanie skarg i poleceń nauczyciela

3)       informowanie nauczyciela o wszelkich dolegliwościach

3.       Dziecko ma prawo do:

1)       właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)       zgłaszania nauczycielowi swoich problemów i oczekiwania od niego pomocy,

4.       Dyrektor może podjąć w porozumieniu z Organem Prowadzącym decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola:

1)       jeżeli rodzice lub opiekunowie nie wywiązują się z obowiązku odbierania dziecka w sposób ustalony w Przedszkolu,

2)       dziecko nie uczęszcza do Przedszkola dłużej niż jeden miesiąc, a nieobecność nie jest usprawiedliwiona;

3)       z powodu zaburzeń rozwojowych stwierdzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i nie kwalifikującego dziecka do życia w grupie rówieśniczej

5.       Rodzicom dziecka skreślonego z listy wychowanków przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego za pośrednictwem dyrektora przedszkola w terminie 14 dni od daty wydania decyzji. W tym okresie dziecko ma prawo uczęszczania do oddziału przedszkolnego ile nie ma rygoru wykonalności zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

ROZDZIAŁ X

REKRUTACJA

§ 26.

1.       Przedszkole przeprowadza rekrutacje dzieci na zasadach powszechnej dostępności.

2.       Zapisy do przedszkola prowadzi się od 1 do 30 kwietnia każdego roku.

3.       W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

1)       przewodniczący - dyrektor przedszkola,

2)       członek komisji - przedstawiciel rodziców,

3)       członek komisji – przedstawiciel organu Prowadzącego.

4.       Kryteria określające kolejność przyjęcia dzieci do przedszkola:

1)       dzieci kierowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

2)       6-latki

3)       samotność jednego z rodziców,

4)       matek, ojców wobec których orzeczono znaczny lub wnioskowany stopień   niepełnosprawności, bądź całkowitą, niezdolność do pracy,

5)       dzieci z rodzin zastępczych,

6)       pozostałe dzieci.

5.       Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona do  dyrektora przedszkola do 30 kwietnia danego roku.

6.       W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci mniejsza jest od liczby miejsc w Przedszkolu Dyrektor może odstąpić od powoływania komisji rekrutacyjnej

7.       Rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od daty wywieszenia listy dzieci przyjętych do dyrektora placówki. Na każde odwołanie dyrektor udziela pisemnej odpowiedzi w ciągu 14 dni.

8.       W razie zwolnienia miejsca przez dziecko, dyrektor ma prawo przyjąć nowe dziecko z listy rezerwowej.


ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

Przedszkole może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 28.

1.       Przedszkole prowadzi i  przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Zasady prowadzenia przez przedszkole gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 29.

1.       Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie przedszkola jest Organ Prowadzący.

2.       Nowelizacja Statutu następuje w formie Uchwały Rady Miejskiej

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie nadania statutu Przedszkolu w Turzu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2008 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż