OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Podbiała w miejscowości Rudy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

- roboty budowlane

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia Ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych: 14.09.2011r.

     Numer Ogłoszenia: 289032- 2011

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

47-420 Kuźnia Raciborska

tel. (032) 419-14-17, fax. (032) 419-14-32

e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl; www.kuzniaraciborska.pl

2.    Rodzaj Zamawiającego

Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

a)    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Podbiała w miejscowości Rudy”.

b)    Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45.23.31.42 -6 Roboty w zakresie naprawy dróg

c)    Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, jest: „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Podbiała w miejscowości Rudy”.

 

Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej, położonej w miejscowości Rudy. Początek zakresu robót KM 0+000,00 zlokalizowano na skrzyżowaniu z drogą gminną na działce nr 554. Koniec zakresu robót zlokalizowano  w KM 0+855,00 (początek ogrodzenia pierwszej posesji po stronie lewej).

            W ramach modernizacji ul. Podbiała (dz. nr 520) w miejscowości Rudy, na odcinku o długości 855,0 m. planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o szerokości jezdni zgodnej ze stanem istniejącym, wraz z wykonaniem pobocza obustronnego szerokości 50 cm. z kamienia łamanego lub frezu asfaltowego.

Przyjęto następujące parametry techniczne projektowanej drogi:

-   droga gminna wewnętrzna;

-   prędkość projektowa VP=30 km/h;

-   przekrój drogowy;

-   spadek poprzeczny jezdni jednostronny o wielkości 2,0% (kierunek spadku zależny od ukształtowania przyległego terenu);

               Szerokość jezdni:

-   KM 0+000,00 - KM 0+330,00 – 3,00 m.

-   KM 0+330,00 - KM 0+340,00 – 3,00 / 3,50 m.

-   KM 0+340,00 - KM 0+410,00 – 3,50 m.

-   KM 0+410,00 - KM 0+420,00 – 3,00 / 3,50 m.

-   KM 0+420,00 - KM 0+842,00 – 3,00 m.

-   KM 0+842,00 - KM 0+855,00 – 3,00 / 2,70 m.

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni przedstawia się następująco:

-   Istniejąca podbudowa (grunt stabilizowany cementem);

-   Istniejąca nawierzchnia (podwójne powierzchniowe utrwalenie);

-   Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym  (0-31,5 mm.) z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm., na ok. 20% powierzchni modernizowanej drogi;

-   Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zużycie emulsji 0,5 kg/m2;

-   Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysową st. II z wbudowaniem mechanicznym, grubości średnio 5 cm;

-   Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, zużycie emulsji 0,2 kg/m2, (połączenie międzywarstwowe);

-   Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej st. I o grubości po zagęszczeniu równej 4 cm,

Niweletę drogi dostosować do istniejących warunków terenowych, biorąc pod uwagę wysokości zjazdów do posesji i skrzyżowań.

Pobocza obustronne w KM 0+000,00 – KM 0+855,00 o szerokości 0,50 m. wykonane z tłucznia kamiennego lub frezu asfaltowego. Spadek poboczy 6,0%.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określa Przedmiar robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Szczegółowy zakres prac określa:

·  Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 12 do SIWZ;

·  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 11 do SIWZ;

·  Przedmiar robót – załącznik nr 10 do SIWZ;

·  Plan sytuacyjny – załącznik nr 12 do SIWZ;

·  Wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ ;

Wymagania dotyczące robót:

·  Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego na budowie (inspektora nadzoru).

·  Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wymogami niniejszej specyfikacji.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:

§  wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót;

§  wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót).

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA

MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI:

·       Odpady budowlane z rozbiórki winny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).

·       Gmina Kuźnia Raciborska nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, należy zatem uwzględnić konieczność wywozu odpadów  do stosownej instalacji zlokalizowanej poza terenem Gminy Kuźnia Raciborska.

2.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy p.z.p.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.   67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

3.    Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.    Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

5.    Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zadania: 21 dni od daty zwarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

I TECHNICZNYM

1.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,  oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1)    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)    Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

·       wykonanie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

-            co najmniej jednej roboty budowlanej, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej i powierzchni nie mniejszej niż 2 500 m2, potwierdzonej, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3)    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

·       dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą – kierownikiem robót posiadjącą uprawnienia budowlane*) bez ograniczeń do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności drogowej, której doświadczenie wynosi minimum 5 lat licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

4)    Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Potwierdzeniem spełniania ww warunku przez Wykonawcę, będzie złożenie podpisanego Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 1 do SIWZ.

2.    Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy                w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.

1)    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 1 - oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę.

2)    W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Wykazu robót budowlanych - na załączniku nr 4 – Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, określonego przez Zamawiającego w rozdziale 2 pkt V ppkt 2 SIWZ- z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (opinie, referencje, protokoły odbioru). Dokumenty te należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3)    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

·       dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą – kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane*) bez ograniczeń do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności drogowej, której doświadczenie wynosi minimum 5 lat licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych,

4)    W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)    Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.   na załączniku nr 2 - oryginał lub kopia poświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

b)    Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

 a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.- na załączniku nr 3 - oryginał lub kopia oświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

c)    Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

d)    Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Uwaga!

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Sekciji III pkt 2 ppkt 4).

4)    Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty zgodnie z przepisami § 4 Rozporządzenia z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz, U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III pkt 2 ppkt 4).b) do ppkt 4).d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

·       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

·       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.    Inne dokumenty

1)    Wypełniony formularz OFERTA (wg załączonego do SIWZ druku).

2)    Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami rozdziału 4 pkt. II SIWZ.

3)    Informacja o podwykonawcach - jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia zobowiązany jest to wskazać w formularzu oferty oraz na załączniku nr 7, określając rodzaj powierzonej części zamówienia podwykonawcom.

Opcjonalnie:

4)    Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów lub składania ewentualnych wyjaśnień, związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego, określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań                          w imieniu wykonawcy. Upoważnienie należy złożyć w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Wykonawcy.

Uwaga:

Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

5)    Pełnomocnictwo  - w przypadku  Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo  może wynikać z treści umowy konsorcjum).

5)    Informacja na temat wadium.

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.

                             

6)    Zaliczki

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7)    Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

1.    Określenie trybu zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

2.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena (koszt) - 100% - najniższa cena

3.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze wykonawcy.

4.    Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Dopuszczalne zmiany postanowień oraz określenie warunków zmian:

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.         Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian, o których mowa powyżej, postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych  przypadkach:

1.1.        Zmiany nie mające wpływu na termin wykonania umowy:

a)    zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy,

b)    zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,

1.2.        Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

a)    możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas  opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

·       przekazanie terenu budowy

·       przekazanie dokumentów budowy

b)    możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymania i wznowienia robót, ze względu na:

·       przedłużenie procedury przetargowej,

·       zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych uniemożliwiających kontynuowanie realizacji niniejszej umowy, wówczas termin wykonania niniejszej umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych,

·       zaistnienie konieczności wykonania robót uzupełniających,

·       technologię wykonywania prac,

·       niesprzyjające warunki atmosferyczne, w szczególności: obfite opady gradu, deszczu, temperatura  powietrza,

·       działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej.

c)    Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1.3.        Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

a)    zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b)    obniżenie kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,

c)    rezygnacja z wykonania części robót,

d)    zmiana spowodowana robotami zamiennymi, uzupełniającymi lub dodatkowymi..

2.    Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

2.1  Sposób inicjowania zmian:

a)    Zamawiający:

·       wnioskuje do wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

·       wnioskuje, aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany,

b)    Osoby występujące po stronie Zamawiającego:

·       wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

c)    Wykonawca:

·       wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

2.2      Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2.3      Zmiana postanowień zawartej umowy w wyniku wprowadzenia zmian opisanych powyżej może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

5.    Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

         a)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej(pobierz),         

b)     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 2 - po złożeniu zamawiającemu wniosku o przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub za zaliczeniem pocztowym.

6.    Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 4 (sekretariat Urzędu).

Termin składania ofert upływa dnia 2011-09-29 godz. 09.00.

7.    Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-09-29 godz. 09.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 3 (sala narad).

8.    Termin związania z ofertą.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

10. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy).

Nie dotyczy.

11. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie.

 / - / RITA SERAFIN

                                                                       BURMISTRZ MIASTA KUZNIA RACIBORSKA

                        ……………………………………………………
                                        zatwierdził

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Podbiała w miejscowości Rudy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2011 15:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż