w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała   nr  XLII/387/2009
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 
01.10. 2009r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku,  Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717,  z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XXVIII/264/2008 Rady Miejskiej     w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska,

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej po rozpatrzeniu listy nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska uwag uchwala co następuje:

§ 1

1.       Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska, przyjętego uchwałą nr XXV/228/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej   z dnia 26 kwietnia 2008 roku, która obejmuje :

1)       weryfikację w ramach sołectwa Jankowice obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, w tym w szczególności, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz terenów wyłączonych  z zabudowy;

2)       weryfikację części tekstowej, (stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/228/2008  Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28.04.2008 roku w sprawie uchwalenia „Studium…”), zapisów  w zakresie kąta nachylenia dachu dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i jednorodzinnej oraz obsługującej tereny rekreacyjne (w ramach wyznaczonych stref funkcjonalnych oraz ochrony konserwatorskiej).

2.       Integralną część niniejszej uchwały stanowi ujednolicona forma Studium uwarunkowań      i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska  oraz rozstrzygnięcie              o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag w trakcie wyłożenia projektu zmiany „Studium…” do publicznego wglądu:

1)       część tekstowa - tekst jednolity  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska (w tym zawierający uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń zmiany „Studium…”), z wyróżnieniem wprowadzonych zmian – załącznik nr 1;

2)       część graficzna Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska, z wyróżnieniem wprowadzonych zmian – załącznik nr 2, złożona z części:

a)   uwarunkowania rozwoju zgodnie z wymogami art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, zmiany zgodnie z wymogami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym              ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) – 13 plansz,

b)   kierunki zagospodarowania zgodnie z wymogami art.6 ust.5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, zmiany zgodnie z wymogami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym            ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) –  10 plansz,

3)       rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag   załącznik nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.10.2009 11:33