w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/321/2002 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia polityki czynszowej

Uchwała nr XXIV/204/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 17.11.2004 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/321/2002 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia polityki czynszowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz 1591z późn. zmianami), art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 póz. 733 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

W uchwale nr XLIII/321/2002 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia polityki czynszowej, § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Do ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne, zamienne i za lokale związane ze stosunkiem pracy, przyjmuje się następujące kryteria:

1. Lokal pełno standardowy - wyposażony w opomiarowaną instalację centralnego ogrzewania, do którego dostawa ciepła odbywa się z lokalnej kotłowni, posiadający instalację wodno-kanalizacyjną, wc, łazienkę.

2. Lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, do którego dostawa ciepła odbywa się z lokalnej kotłowni, posiadający instalację wodno-kanalizacyjną, wc, łazienkę.

3. Lokal wyposażony w ogrzewanie piecowe, posiadający instalację wodno-kanalizacyjną, wc, łazienkę,

4. Lokal wyposażony w ogrzewanie piecowe, posiadający instalację wodno-kanalizacyjną."

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/321/2002 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia polityki czynszowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2004 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż